Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Digitalization Productivity Bonus inom tryck-, förpacknings- och pappersindustrin

En ny generation digitaliserad teknik (även kallad ”industri 4.0”) gör det möjligt för tillverkare att förbättra resultaten genom ökad produktivitet, bättre planering och prognoser, förbättrad konkurrenskraft och ökad ekonomisk hållbarhet.

Industri 4.0 ger, eller har gett, många olika fördelar genom automatisering och digitaliseringen inom branschen för tryck, förpackningar och papper.  Det går att hävda att massproduktionsanpassning – där korta serier eller personliga produkter tillverkas till massproduktionspriser – började inom tryckeribranschen så tidigt som under förra decenniet.  Naturligtvis finns det många andra industri 4.0-utvecklingar inom branschen, såsom aktiva och intelligenta förpackningar med inbyggda RFID-chips. Det kan också handla om spårade trycktekniker som uppfyller de lagstadgade kraven på spårbarhet för mediciner och medicinska enheter, ”precis-i-tid-rörlighet” av varor genom intelligent förpackningstryck som kan övervaka och hantera kylkedjor inom livsmedelsindustrin, samt molnbaserad länkning mellan kunder och producenter som förbättrar kundupplevelsen genom att hantera digitala och fysiska interaktioner.
Även om de olika produktivitetsdimensionerna skiljer sig mellan branscher och länder har högre produktivitet – förmågan att antingen producera samma antal produkter till lägre kostnad eller flera produkter till samma kostnad – en tydlig och kalkylerbar positiv inverkan på kostnader och marginaler.

Produktivitetsbonus
Denna effekt – kallad produktivitetsbonus för digitalisering – är vad Siemens forskning fokuserar på1, med uppgifter från fler än 60 internationella industriföretag, hanteringskonsultexperter och akademiska specialister i elva olika länder. Resultatmodellen beräknar produktivitetsbonusen för digitalisering inom olika branscher. Den potentiella globala produktivitetsbonusen för digitalisering (alla tillverkningsbranscher) uppskattas uppgå till mellan 6,3 och 9,8 procent av den totala årliga intäkten år 2025.
Utöver detta tittar forskningen särskilt på de potentiella vinsterna för tryck-, förpacknings- och pappersindustrin. Tillämpningen av modellen på denna sektor i vart och ett av de elva länderna ger en uppskattning av den produktivitetsbonus för digitalisering som kan uppnås genom investeringar i digitaliserad Industri 4.0-teknik.2 De resulterande totalsummorna är en uppskattning av den potentiella ekonomiska vinsten för tryck-, förpacknings- och pappersindustrin som ett direkt resultat av förbättringar av tillverkningsproduktiviteten genom digital förändring. Inom den globala tryck-, förpacknings- och pappersindustrin beräknas det att konverteringen till digitaliserade teknik skulle kunna leverera en produktivitetsbonus för digitalisering på mellan 68,6 och 106,7 mrd dollar globalt.3

Många fördelar
Produktivitetsbonusen för digitalisering är en viktig utgångspunkt för ekonomichefer inom tryck-, förpacknings- och pappersindustrin när de gör en affärsplan för investering i Industri 4.0. Det finns även andra kommersiella fördelar att ta del av genom digitaliseringsövergången.
Tryck- och förpackningsutformare och tillverkare som utnyttjar heldigitala arbetsflöden och enkla digitala hybridtryck med produktdekoration och konvertering kan bättre koordinera sina offsetarbetscenter och digitala tryckericenter, skapa flexibel arbets- och tillgångshantering som ger mer säljbara enheter, lägre kostnader och, i slutändan, högre vinst för hela verksamheten.
Tekniken i industri 4.0 leder mer specifikt till färre driftavbrott för tryckerier, mer effektiv användning av maskiner, proaktiv service för systemen (sensorbaserad fjärrövervakning aktiverar underhåll innan en komponent går sönder) och, genom återkopplande färghanteringssystem, notering av det faktum att färg börjar ta slut innan detta är synligt för ögat.4

Finansieringstekniker
Ett företag – som är en del av tryck- och förpackningsleveranskedjan – säger sig ha ökat intäkterna med 11 % per år genom att använda den nya generationens tekniker samt använder 40 % mindre vatten och 50 % mindre el än de standardiserade riktlinjerna för branschen.  Automatiserings- och digitaliseringsinvesteringarna har även möjliggjort fjärrstyrd kvalitetskontroll av produkten, gett online-kunder möjlighet att beställa och ändra beställningar före leverans, transparent översikt av arbetsprocessen och andra förmåner.5
Medan digitaliseringen driver ekonomisk hållbarhet är det även viktigt med tillgång till olika smarta och tillämpliga finansieringstekniker – så kallade ”finansiering 4.0” – för ett företags möjlighet att på ett hållbart sätt investera i fjärde generationens digitaliseringsteknik och automatiseringsutrustning. Finansiering 4.0 omfattar många olika behov, allt från förvärvet av en enda digitaliserad enhet till finansieringen av en hel fabrik.
Finansieringstekniker har nu tagits fram så att organisationer effektivt kan tillämpa vissa eller alla produktivitetsbonusar för digitalisering och för att finansiera den digitaliserade teknik och utrustning som möjliggör bonusen från första början. Enkelt beskrivet strävar dessa finansieringsmetoder efter att strömlinjeforma betalningarna för den nya generationens teknik med vinstnivån från produktivitetsbonusen för digitalisering.  Generellt sett kan detta möjliggöra finansieringen för uppgraderingen till digitaliserad teknik så att den blir kostnadsneutral (eller bättre) för tillverkaren.

De specialiserade verktygen i finansiering 4.0 inkluderar:
– Betala för åtkomst till eller användning av utrustning och teknik – Detta gör det möjligt att förvärva ett system eller specifik utrustning. Tidsperioderna för finansieringen kan justeras så att betalningarna motsvarar de ekonomiska fördelarna som uppnås. Huvudavtal kan upprättas som även snabbar på framtida teknikförvärv.
– Betala för resultat – Dessa arrangemang baserar betalningarna på de förväntade affärsfördelarna eller ”resultaten” som automatiseringen eller digitaliseringstekniken möjliggör, såsom minskad elförbrukning.
– Uppgradering och uppdatering av teknik – Finance kan också erbjuda alternativ för att uppgradera tekniken under finansieringsperioden, oavsett om du vill skaffa en nyare modell eller eftermontera förbättringar på den huvudsakliga teknikplattformen.
– Övergångsfinansiering – Dessa arrangemang senarelägger betalningen för ett nytt system tills det är driftsatt, vilket eliminerar eventuella dubbelkostnader för tillverkaren.
– Programvarufinansiering – Specialfinansiärer förstår hur programvara implementeras och de troliga praktiska fördelarna, så de kan förstå de associerade riskerna och inkludera programvaran som en del av det totala finansieringspaketet.
– Arbetskapitallösningar – Förbättrad konkurrenskraft kan leda till plötslig tillväxt, som ökar trycket på tillgångar, lager och det totala kassaflödet. Finansieringstjänster – vanligtvis baserade på någon form av faktureringstjänst – finns tillgängliga för att hantera de större finansiella utmaningar som resultat genom digitalisering medför.

Det bästa finansieringsalternativet
Finansiering 4.0-arrangemang brukar erbjudas av specialiserade leverantörer som har stor förståelse, inte bara för hur digitaliserad teknik fungerar, utan också för hur denna teknik kan utnyttjas för att leverera produktivitetsbonus för digitalisering och andra digitaliseringsfördelar. Ibland kan finansieringsarrangemanget vara en inbäddad komponent i värdeförslaget.
Hänsyn ska tas till hela tekniklösningen för att identifiera det bästa finansieringsalternativet för att effektivt digitalisera en tillverkningsanläggnings verksamhet. Oavsett om det gäller att finansiera maskinvara eller programvara, produktionslinjen eller hela företaget. Omfattningen av teknikerna i Finance 4.0 ger tillverkare inom tryck-, förpacknings- och pappersbranschen ett sätt att använda produktivitetsbonusen för digitalisering i praktiken.

Gunnar Skagerlind
Försäljningschef, Industry på Siemens Financial Services, Sverige

 

1, Siemens Financial Services, The Digitalization Productivity Bonus in four industries, november 2017
2, Den genomsnittliga bonusandelen har applicerats på de totala årliga intäkterna för tryck-, förpacknings- och pappersindustrin i utvalda länder över hela världen (officiella intäktsdata har inhämtats från officiella tredjepartskällor).
3, Genomsnittliga data om produktivitetsbonus för digitalisering kommer från mer än 60 intervjuer i 11 länder med internationella tillverkare, internationella hanteringskonsulter och akademiska experter (uttryckt i procent av de totala intäkterna).
4, Image Reports, Print 4.0, 5 maj 2016
5, Källa: Saica, 2017