Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Funktionskrav i upphandlingar bäst för låg klimatpåverkan vid byggprojekt

På uppdrag av Helsingborgshem har NCC byggt 67 klimatsmarta hyresrätter i kvarteret Kungsörnen på Högasten i Helsingborg, fördelat på två åttavåningshus och två tvåvåningshus. Det är ett pilotprojekt för klimatsmart byggande och byggdes med nästan halverad CO2-påverkan under byggtiden.

NCC medverkar i ett utvecklingsprojekt som finansieras genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Projektet undersöker vilka kravställningar i förfrågningsunderlagen som har en inverkan på byggnadens klimatpåverkan under byggnation och drift. Resultaten visar att kravställning vid upphandling av byggprojekt bör peka på funktionskrav, snarare än tekniska lösningar och material för att minimera den negativa klimatpåverkan.

– Både beställare och entreprenörer behöver vara på tårna och kontinuerligt utvärdera olika alternativ för en minskad klimatpåverkan. Genom att i huvudsak peka på funktionskrav i upphandlingar skapas utrymme för innovativa val som kan bidra till minskad klimatpåverkan, säger Daniel Johansson, specialist teknik och hållbarhet NCC Building Sverige samt projektledare för SBUF-projektet.
Undersökningens resultat visar att när entreprenörer kravställs på specifika tekniska lösningar, till exempel ett visst stommaterial eller en specifik byggdelsuppbyggnad, begränsas möjligheten att arbeta med lösningar och materialval som kan minska byggnadens klimatpåverkan. Rekommendationen är att i stället uttrycka de funktionskrav som en viss byggdel ska uppfylla.

Krav med bonus
Vidare lyfter utvecklingsprojektet att det är fördelaktigt att om specifika material, trots allt, kravställs så bör kravet kompletteras med en formulering om likvärdighet där även klimataspekten ingår som utvärderingsparameter.
Den kravställning som bedöms ha störst inverkan på att minska byggnadens klimatpåverkan är att inkludera klimatpåverkan i själva upphandlingen, gärna kombinerat med en bonus till entreprenören om klimatpåverkan ytterligare minskas innan överlämning av byggnaden. På detta sätt uppmuntras och tvingas entreprenören att göra kloka och medvetna val längs hela byggprojektets gång för att minska byggnadens klimatpåverkan.
– Med utgångspunkt i funktionskrav skapas förutsättningar för ett innovativt och iterativt arbetssätt där vi drar nytta av all vår kunskap och får möjlighet att ta med lärdomar från projekt till projekt så att gränserna för vad som är möjligt hela tiden förflyttas, säger Daniel Johansson.

Källa: NCC