Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Veidekke inför klimatkalkyl redan vid anbud

Som ett steg i att uppnå koncernens klimatmål har Veidekke Bygg, med start i januari 2022, infört klimatkalkyl för alla projekt över 50 MSEK redan på anbudsskedet. Syftet är att både kunderna och Veidekke ska få en bättre bild av ett projekts klimatpåverkan innan projektet startar för att kunna påverka och ta kloka beslut om genomförandet.

– Jag är stolt över vårt beslut, det här är något både vi och våra kunder efterfrågar. När vi är med och stimulerar branschen att bli bättre kommer vi att både klara våra egna klimatmål och vara till stor hjälp för våra kunder och leverantörer att klara sina, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef för Veidekke Bygg.
Vid anbud på projekt över 50 MSEK, kommer Veidekke upprätta och bifoga en klimatkalkyl där klimatpåverkan för bland annat de största materialslagen redovisas. Vid projektets avslut kan sedan Boverkets klimatdeklaration upprättas och projektets slutpåverkan redovisas med hjälp av kalkylen.

Mindre material, minskad klimatpåverkan och lägre kostnader
Veidekke kommer att fördjupa dialogen med konstruktörer och begära redovisning av utnyttjandegrad av ingående stomdelar för att kunna optimera konstruktionerna.
– Genom att lära oss mer om hur konstruktionerna nyttjas kan vi se var det finns effektiviseringar att göra. Målet är att använda mindre mängd material med minskad klimatpåverkan till en lägre kostnad, säger Carlotta Nilsén.

”Ett första steg”
Veidekke kommer även att öka kraven på redovisning av klimatpåverkan från leverantörer och premiera de bolag som jobbar hårt med att minska sin påverkan. På sikt kommer Veidekke att införa övre gränsvärden för olika materialslag. Det betyder att tak kommer sättas för hur stor klimatpåverkan får vara per enhet av materialslagen betong, armering, konstruktionsstål och betongelement.
– Det här är ett första steg, men vi har redan nyckeltal på klimatpåverkan för de vanligaste byggnadstyperna. Det gör att vi direkt kommer att se om nya projekt är bättre eller sämre än snittet, sett ur ett klimatperspektiv, säger Charlotta.

Källa: Veidekke