Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Peabs arbetsmiljövecka lyfte de psykiska aspekterna av hälsa och säkerhet

Nyligen arrangerades Peabs arbetsmiljövecka som i år hade extra stort fokus på belastning i både psykisk och fysisk form. Syftet var att stärka säkerhetskulturen genom att öka medvetenheten kring såväl de synliga som de mer osynliga belastningsbesvären bland koncernens 15 000 medarbetare.

Belastningsbesvär till följd av arbete kan ta olika former. Mest framträdande i byggbranschen är fysiska belastningsbesvär, orsakade av exempelvis tunga lyft eller olämpliga arbetsställningar. Mindre synliga är belastningsbesvär som orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer och som exempelvis yttrar sig i form av stress eller annan ohälsa. Enligt Arbetsmiljöverkets årliga rapport Arbetsskador 2021, är sjukdom orsakat av organisatoriska eller sociala faktorer den näst vanligaste orsaken till sjukdom bland kvinnor, med 13 procent av andelen anmälningar. Bland män är siffran 10 procent.

”Glädje och stolthet”
I år kom därför Peabs årliga arbetsmiljövecka att rikta ljuset mot dessa faktorer för att skapa en större medvetenhet om de mindre synliga faktorerna som kan orsaka ohälsa och sjukdom.
– För mig som platschef är en av nyckelfaktorerna för ett lyckat projekt att det finns glädje och stolthet bland alla involverade. Det lägger grunden för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det psykiska välmåendet är lika viktigt som det fysiska, och därför är det bra att Peabs arbetsmiljövecka har fokus på den aspekten av arbetsmiljön, säger Per Magnusson som nyligen avslutat det sex år långa projektet att bygga det nya psykiatrihuset i Kalmar.

Aktiviteter och genomgångar
Runt om i Peabkoncernen genomfördes det under veckan en rad olika aktiviteter som adresserar fysiska och psykiska belastningsbesvär. För att öka medvetenheten kring besvär som orsakas av organisatoriska eller sociala faktorer genomfördes aktiviteter om bland annat stress, hållbar livsstil och konflikthantering. Utöver detta genomfördes även professionellt ledda genomgångar av ergonomi på de olika arbetsplatserna.
– Att jobba hållbart, korrekt och säkert står ständigt i centrum i vår verksamhet. Därför var det viktigt att vi under veckan lade ett extra fokus på den fysiska och psykiska hälsan. Det är många faktorer som spelar in i hur vi mår på jobbet och vi måste lyfta alla aspekter av hälsa och säkerhet, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.

Källa: Peab