Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

48 procent av storföretagen har en tydlig strategi för molnet

Konceptbild för The Cloud Report 2021, med moln i solnedgången.

48 procent av de svenska och norska storföretagen använder molntjänster med en tydlig digital strategi framåt. Flexibilitet och kostnadsbesparingar är de viktigaste drivkrafterna, även om kostnadsbesparingar har en mindre framträdande roll än tidigare. Andra viktiga drivkrafter är ökad innovationshastighet och optimering av IT-baserade aktiviteter. Samtidigt upplevs säkerhet samt lagar och regler som hinder för molnanvändning, men andelen som oroar sig för detta har sjunkit betydligt under de senaste åren. Det visar Basefarms fjärde undersökning kring molntrender och framtida fokusområden för molnanvändning, The Cloud Report 2021.

Undersökningsföretaget Kantar har genomfört undersökningen med 442 IT- och ledningspersoner på stora företag i Sverige och Norge. Den första undersökningen publicerades 2017. Då ansåg 61 procent att mer flexibilitet var den viktigaste faktorn, 46 procent oroade sig över säkerheten i molnet och 68 procent uppfattade lagar och regler som det största hindret.
2021 har 35 procent säkerheten som sin största oro samtidigt som 36 procent ser lagar och regler som de största hindren. Vidare upplever 41 procent att högre flexibilitet är den viktigaste drivkraften för att använda molnet. Snabbare innovationshastighet och kostnadsbesparingar är andra drivkrafter.
– Oron kring lagar och regler handlar om att kravet att följa interna och offentliga riktlinjer kring datalagring och databehandling. Molnleverantörerna har blivit bättre på att informera om möjligheterna och tjänsterna har vidareutvecklats inom det här området. Det bidrar till att denna utmaning upplevs som mindre än 2017, säger Sara Murby Forste, VD för Basefarm i Sverige.

Hög insikt
Nästan hälften av de större företagen i Sverige och Norge utnyttjar molnet fullt ut (48 procent), och hela 88 procent har börjat eller är på god väg med sin molnresa. De återstående 12 procenten anger orsaker som: ”Behöver inte” (27 procent), ”Brist på säkerhet och kontroll, samt behov av lokal server” (31 procent) och att molnet är för dyrt (13 procent).
– I dessa analyser söker man ofta efter skillnader. Det är intressant att svaren inte skiljer sig så mycket från respondenterna i de olika faserna i molnresan. Det tar vi som ett tecken på en generellt hög insikt bland IT-ledare om vad molntjänster innebär, säger Sara Murby Forste.
Ett mål med molnundersökningen är att hjälpa företag genom olika faser i deras molnresa. Att lyssna på erfarna molnanvändare kan hjälpa de som står i startgroparna att snabbt hitta rätt riktning för sin molnresa. Exempelvis skiljer sig åsikterna kring säkerhetsproblem med 12 procentenheter mellan de mest erfarna (31 procent) och de som precis börjat (43 procent).
– Oron för säkerheten minskar betydligt med ökad erfarenhet. Vi kommer förmodligen alltid att se någon form av oro kring säkerheten, både för moln och traditionella plattformar. Säkerhet måste alltid stå på agendan. Vissa är dock överdrivet oroliga och riskerar därmed att förlora de innovationsmöjligheter som molnet ger, säger Sara.
Hon lägger till:
– Det är inte kostnadseffektivt att flytta alla sina it-system till molnet i ett enda stort steg. Studien visar tydligt att det bästa är att göra en stegvis övergång till molnet.

Större flexibilitet, lägre kostnader
Undersökningen visar att erfarna företag använder molnet för att få en högre flexibilitet, kostnadsbesparingar, hög tillgänglighet, tillgång till innovativ infrastruktur och globalt upptagningsområde. Den erfarna användaren sänker sina kostnader med hjälp av molnet.
– Detta till skillnad från ovana användare som upplever molnet som ett dyrt alternativ, säger Sara Murby Forste.
Verksamheter som inte flyttat till molnet ännu är generellt sett mindre och har lägre intäkter än genomsnittet av deltagarna i undersökningen.

Några resultat från Basefarm Cloud Report 2021

  • Flexibilitet och kostnadsbesparingar är de viktigaste drivkrafterna för molnanvändarna.
  • En relativt liten variation i respondenternas bedömningar speglar en generellt hög kunskapsnivå bland IT-chefer om molnets möjligheter och egenskaper.
  • När företag blir medvetna om molntjänsternas faktiska egenskaper minskar oron kring säkerhet.
  • Lagar och regler upplevs som hinder för molnet oavsett företagets molnmognad, men andelen har dock sjunkit kraftigt sedan Basefarms första molnundersökning från 2017.
  • Undersökningen bekräftar trenden att företag kommer att använda molntjänster mer och mer.
  • År 2021 finns en tydlig trend mot mer fokus på Big Data, AI och maskininlärning samt datadrivna tankesätt.
  • Mer än hälften av de 442 tillfrågade i undersökningen upplever att användningen av molntjänster är ”mycket säkert”. Mindre än 10 procent svarar ”inte säkert”.
  • Undersökningen visar att rätt kompetens och resurser är det viktigaste fokusområdet för 2021.
  • Affärsaktiviteten ökar med fler och fler DevOps-team och större förväntade ökningar inom områden som IaaS och SaaS.

Källa: Basefarm