Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

”Vi får inte sänka våra ambitioner för förnybar energi”

Vindkraftverk av EnBW.
Hela 80 procent av investeringarna i svensk vindkraft kommer från utländska placerare. En av dem är EnBW i Falkenberg, vars moderbolag är en av och Europas stora utvecklare och operatörer inom vindkraft. EnBW Sveriges nye VD Mads Miltersen förklarar varför Sverige har blivit en så attraktiv marknad för vindkraft och vad som behövs för en fortsatt expansion.
– För en vindkraftmänniska som jag är Sverige en intressant plats med många möjligheter och utmaningar, säger han.
Branchorganisationen Svensk Vindenergis senaste utredning visar att vindkraften växer starkt. Och tillväxttakten bara ökar. Merparten står utländska företag för.
Danske Mads Miltersen har tagit över som ny VD för Falkenbergbaserade EnBW Sverige, vars tyska moderföretag inte bara är ett av Europas största inom vindkraft, utan har också som företag bestämt sig för att främja Energiewende, Tysklands omställning till ett förnybart och klimatneutralt energisystem.
– För en vindkraftsman som jag är Sverige en intressant plats med många möjligheter och utmaningar, säger Miltersen.
– Sverige är en trygg plats att investera på. Här finns acceptabla villkor för förnybart i allmänhet och för landbaserad vindkraft i synnerhet. I ett europeiskt sammanhang har Sverige ganska konkurrenskraftiga produktionsvillkor.
Det är viktigt att inte tappa fart i utvidgningen av förnybara energier
Mads kommer från Danmark där vindkraften idag redan står för 45 % av landets totala elproduktion. Vilka lärdomar kan Sverige dra av Danmark, som är en av världens absoluta pionjärer inom vindkraften och där vindkraften har blivit riktigt vuxen?
– Vindenergin utgör en betydlig andel av Danmarks elkonsumtion. Men vi lär oss också från Danmark att det är viktigt att inte tappa fart i utvidgningen av förnybara energier. Danmarks marknad har idag ett åldrande vindkraftsbestånd och måste anstränga sig för att inte förlora i europeiskt sammanhang. Sverige har alla möjligheter att inte göra samma misstag och använda sina bättre och fler vindlägen, säger Mads Miltersen.
Du pratar också om utmaningar du ser i Sverige för vindkraftsindustrin. Vilka utmaningar menar du synnerhet?
– Förutom Danmark, som jag precis nämnde, gäller det även för en rad andra europeiska länder att det är absolut nödvändigt att inte sänka våra ambitioner för tillväxten av förnybara energikällor och att anpassa regelverket när förutsättningarna förändras. Här i Sverige är det särskilt viktigt att hålla certifikatsystemet attraktivt som ett incitament för en fortsatt utbyggnad. I dagsläge ser jag inte att det görs i större utsträckning. Detta kommer att påverka värdet på investeringar på den svenska vindkraftsmarknaden och dess långsiktiga attraktivitet.
Förebildsfunktion
Men motsäger inte denna bedömning det faktum att mycket utländskt kapital har strömmat in i den svenska vindkraftsindustrin under de senaste åren? Även ni bestämde er att investera i Sverige så sent som 2018?
– Nej. Sverige erbjuder fortfarande intressanta möjligheter, vilket vi också kommer att dra fördel av. Men vi kan också göra matematiken. Om Sverige vill behålla vindkraftsmarknadens attraktivitet på lång sikt måste vi ha noggrann fokus på denna utveckling. Vi har anpassat vår strategi till dessa förändrade marknadsförhållanden så att vi kan arbeta framgångsrikt, svarar Mads Miltersen.
Utbyggnaden av vindkraft behöver också lokalbefolkningens acceptans. Hur ser du utvecklingen i Sverige, också i samband med avstängningen av två kärnreaktorer i Ringhals?
– Sverige är verkligen lyckligt lottat för att kunna producera mycket el från förnybara källor och borde bibehålla detta alternativ, för sitt eget energisystem och som en möjlighet för ytterligare mervärde. Människornas fortsatta stöd är viktigt och vi får upprepa att understryka vilken stor vikt vindkraftsutbyggnaden har för att bekämpa klimatförändringen. Här i Sverige är vi särskilt medvetna om denna fråga och det medför nog en viss föerbildsfunktion.
Niels Reise
niels.reise@communicationworks.eu