Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att investeringsbeslut fattas. Det handlar om potentiella miljardinvesteringar som sammantaget kan tillföra 720 MW. Det är nästan lika mycket kapacitet som Vattenfalls största vattenkraftstation Harsprånget (818 MW).

Vattenfall planerar för ny vattenkraft med en möjlig kapacitet på totalt 720 MW, som kan byggas med start från 2026 och in på 2030-talet. Förstudier har redan påbörjats för att förbereda kommande planerade investeringsbeslut.
– Det är verkligen glädjande att kunna berätta att vi planerar för ny vattenkraft i Sverige och om dessa projekt beslutas så innebär det ett betydande tillskott av effekt när vi behöver det som mest. Det behövs för att kunna möta den ökande efterfrågan på fossilfri el, vilket är en förutsättning för att uppnå klimatmålen. Vattenkraftmagasinen är Sveriges gröna batterier och genom att bygga ny flexibilitet och reglerförmåga möjliggörs också en större andel vind- och solkraft i elsystemet, säger Johan Dasht, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraft.

Flera projekt

  • En förstudie pågår om att återställa Juktans kraftstation, vid sjön Storjuktan i anslutning till Umeälven, Västerbotten, till ett pumpkraftverk, med en potential på upp till 380 MW. Investeringsbeslut planeras för 2027 och kommersiell drift från 2031.
  • I Porjus kraftstation, Lule älv, Norrbotten, planeras för ökat vattenflöde och produktion. Potential upp till 80 MW. Investeringsbeslut planeras till 2026 och kommersiell drift före 2031.
  • I Harsprångets kraftstation, Lule älv, planeras att förnya och åter ta ett aggregat i drift som för närvarande ligger i malpåse. Potential upp till 110 MW. Investeringsbeslut planeras till 2024 och kommersiell drift 2026.
  • I Messaure kraftstation, Lule älv, planeras för ett fjärde aggregat. Potential upp till 150 MW. Investeringsbeslut planeras till 2028 och kommersiell drift 2032.
  • Slutgiltiga investeringsbeslut är ännu inte fattade och förutsätter positiva resultat i förstudierna. Beslut medför ett ökat energitillskott vilket möjliggör mer väderberoende kraft i systemet.

Elbehovet växer
I takt med att omställningen och elektrifieringen tar fart ökar elbehovet. De kommande åren byggs det mer vindkraft och vattenkraften har en avgörande roll för att balansera elsystemet. Vattenkraftens flexibilitet (reglerförmåga) medför att den kan producera fossilfri el när det blåser mindre och lagra energi i vattenmagasinen när andra energislag producerar.
– Vattenfall vill fortsätta att utveckla vattenkraften för att möta den ökade efterfrågan och där är den stora lagringskapaciteten i dammarna och reglerförmågan en enorm tillgång. I förstudierna kommer konsekvensanalyser för bland annat miljö, teknik och påverkan på lokala intressenter att genomföras och även samråd med berörda i de fall det kan bli aktuellt, säger Johan Dasht.

Källa: Vattenfall