Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Världsunikt bergrumslager för fossilfri vätgas invigs i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall inviger HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Svartöberget i Luleå. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag. Invigningen markerar inledningen på den två år långa testperiod som ska pågå fram till 2024.

HYBRIT-initiativet startades 2016 av de tre ägarna SSAB, LKAB och Vattenfall. Vätgaslagret har en mycket viktig funktion i den samlade värdekedjan för fossilfri järn- och stålframställning. Genom att producera fossilfri vätgas då det finns mycket el, till exempel när det blåser mycket, och använda lagrad vätgas när elsystemet är ansträngt säkerställs stabil produktion av järnsvamp, råvaran till framtidens fossilfria stål.
– Sverige ska skapa nya jobb genom att leda klimatomställningen, och HYBRIT är ett bra exempel på att med grön teknik och innovation göra just det. När vi bygger framtidens energisystem så behöver vi både ta tillvara möjligheter att lagra energi och se till att stora energianvändare kan vara flexibla i sin förbrukning. Just det gör HYBRIT genom sitt unika vätgaslager, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.
– Vi vill utveckla HYBRIT så att det passar väl in i det framtida elsystemet med mer väderberoende elproduktion. Lagret är unikt och än en gång tar HYBRIT-initiativet täten i den fossilfria omställningen. HYBRIT är mycket viktigt för att kunna möta klimatutmaningen och möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Andreas Regnell, Styrelseordförande, Hybrit Development AB (HDAB) samt Senior Vice President och chef för Strategic Development på Vattenfall.

”Viktig pusselbit”
– SSAB har möjlighet att ställa om vår verksamhet och ta bort 10 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp samt 7 % av Finlands, och detta tar oss ännu ett steg närmare målet. Vätgaslagret är en viktig pusselbit i säkerställandet av en stabil stålproduktion och en milstolpe i utvecklingen av HYBRIT, säger Martin Pei, CTO på SSAB.
– Vätgasen och lagringen är central för vår omställning. Om fyra år ska HYBRIT-tekniken börja användas storskaligt i en första demonstrationsanläggning i Gällivare, och planen är att sedan bygga fler järnsvampsverk. LKAB kommer därmed att bli en av Europas största vätgasproducenter, och den här piloten ger värdefull kunskap inför det fortsatta arbetet med att skapa världens första fossilfria värdekedja inom järn- och stålindustrin, säger Lars Ydreskog, direktör för strategiska projekt på LKAB.
– Pilotanläggningen är viktig för att på riktigt testa och förstå hur storskalig vätgaslagring fungerar. Lagring av vätgas kommer att vara en viktig pusselbit för en fossilfri värdekedja för järn- och stålindustrin men också i ett framtida robust elsystem, säger Klara Helstad, Chef enheten hållbar industri vid Energimyndigheten.

Beprövad teknik
Tekniken för lagring av gas i ett inklätt bergrum under mark (LRC) är väl beprövad och har använts i södra Sverige under cirka 20 år, för lagring av naturgas. Nu tar tekniken ett steg framåt och utvecklas för lagring av vätgas samt att lagret ska användas mer dynamiskt, med påfyllning och tömning i takt med vätgasproduktionen.
Pilotanläggningen har en storlek på 100 kubikmeter. I ett senare skede kan det bli aktuellt med ett fullskaligt vätgaslager på 100 000 till 120 000 kubikmeter, och det kan i så fall lagra upp till 100 GWh el omvandlad till vätgas, vilket räcker för att försörja en fullstor fabrik för järnsvamp i tre till fyra dagar.
Med hjälp av HYBRIT-tekniken kan SSAB minska Sveriges utsläpp av koldioxid med 10 procent. SSAB, LKAB och Vattenfall investerar sammanlagt 259 miljoner kronor i själva vätgaslagret, delat i tre lika delar, och Energimyndigheten bidrar med 72 miljoner kronor.

Fakta vätgaslager:
Vätgaslagret började byggas i maj 2021. I lagret testas vätgaslagring med känd teknik, så kallad LRC (Lined Rock Cavern). Det innebär att gasen lagras under mark i ett bergrum vars väggar kläs in med ett utvalt material som tätskikt.
Den fossilfria vätgasen produceras genom vattenelektrolys med fossilfri el.
Det är viktigt att bygga i ett berg med en bergart som håller bra kvalitet. Berggrunden i Svartöberget består i huvudsak av amfibolit med inslag av pegmatit och röd granit.
Bergrummet i Svartöberget där gasen lagras ligger cirka 30 meter under markytan och 100 meter från ingången.

Fakta HYBRIT-projektet:
Med HYBRIT-initiativet avser SSAB, LKAB och Vattenfall skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål, med fossilfria pellets, fossilfri el och vätgas.
HYBRIT-tekniken ersätter masugnsprocessen, som använder kol och koks för att ta bort syret ur järnmalmen, med en direktreduktionsprocess som använder fossilfri vätgas. I stället för koldioxid blir biprodukten vatten.
Pilotanläggningen för testproduktion av järnsvamp i Luleå togs i drift 31 augusti 2020 och nästa steg är planerat till 2026 med en demonstrationsanläggning för produktion av fossilfri järnsvamp i industriell skala i Gällivare.
I augusti 2021 producerade SSAB världens första fossilfria stål, framtaget med HYBRIT-teknik, och levererade till kund.

Källa: Vattenfall