Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver påskyndas för att klara omställningen

Bil vid laddstation, lägligt belägen tack vare utbyggd laddinfrastruktur.

För att kunna ställa om transportsektorn och nå klimatmålen behöver laddinfrastrukturen byggas ut snabbare. Enligt beräkningar behöver det om tio år finnas 250 000 laddpunkter i Sverige för att möta behoven från de uppskattningsvis 2,5 miljoner elfordon som rullar då.

Beräkningar visar att laddinfrastrukturen i Sverige behöver byggas ut med drygt 24 000 nya laddare per år fram till 2030 för att möta behovet, jämfört med de totalt 11 000 som finns idag. Tekniken och lösningarna finns, men för att klara omställningen till en hållbar transportsektor behövs ett samlat grepp och en snabbare takt i utbyggnaden av laddinfrastrukturen.
Omställningen av transporter går snabbt där transportsektorn är mitt inne i en historisk omställning till hållbara transporter för att nå målet att utsläppen från transportsektorn ska ha reducerats med 70 procent om tio år. Omställningen drivs av teknologisk utveckling och politiska beslut som påskyndar denna, och i november slog elbilsförsäljningen rekord i Sverige då 39 procent av alla nyregistrerade bilar var laddbara bilar.
I Norge har man dock kommit ännu längre, med en andel på över 60 procent laddbara nyregistrerade bilar.
– I Norge har man varit resultatinriktade och tagit modiga och viktiga beslut på politisk nivå vilket har stimulerat efterfrågan och investeringar i infrastruktur. Norrmännen har under de senaste åren lockat bilförare till de grönare alternativen med stora rabatter till de som väljer elbilar, slopade vägtullar, möjlighet att använda kollektivkörfält och gratis parkering. Det påbörjades för flera år sedan och idag är de bäst i världen, med fyra gånger så många snabbladdare per capita jämfört med Sverige, säger Mats Peterson, vd för ABB Electrification Sweden AB.

Fler incitament
I Sverige ökar nu incitamenten för utvecklad laddinfrastruktur. Utöver klimatbonus för elbilar och bidrag för laddpunkter i glesbygd införs vid årsskiftet ett förenklat avdrag för privatpersoner vid köp och installation av grön teknik. Det förenklade avdraget innebär att skattereduktionen om 50 procent sker direkt på fakturan eller kvittot och ges både för arbete och material, vilket innebär att en laddbox köpt i bygghandel eller hos distributören är giltig för avdraget. Reduktionen är högst 50 000 kronor per år och person. Detta ökar inte bara incitamenten att ställa om till elbil, utan det sänker även trösklarna och ökar användarvänligheten och tillgängligheten. Det hjälper Sverige att öka takten i omställningen, gör det mer självklart att välja elbil och att dessutom ladda säkert med en laddbox som uppfyller säkerhetskraven och kan styras för optimal energianvändning.
ABB välkomnar de initiativ som har tagits, men konstaterar samtidigt att mer behövs. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen går idag för långsamt och är långt ifrån tillräcklig för att möta Sveriges omställning mot e-mobilitet och de 2,5 miljoner elbilar som beräknas rulla på svenska vägar 2030.
– Det är skillnad på laddbehov för den lilla elbilen som körs korta sträckor och fordon som körs mycket och långt kontinuerligt. Många upplever fortfarande en räckviddsångest, det vill säga oro att inte kunna färdas längre sträckor med sin elbil och osäkerhet kring var man kan ladda, vilket riskerar att hämma både hushållens och företagens vilja att gå över till rena elfordon, säger Mats Peterson.

”Ett moment 22”
Stora investeringar i laddinfrastrukturen behöver göras och systemet behöver byggas ut i högre takt och smartare, med tyngd på snabbladdare.
– Säker tillgång till snabbladdare och smart laddning i publika miljöer över hela landet är en förutsättning för att skapa de nya beteendemönster som krävs i omställningen. Men vi har fastnat i ett moment 22 som bromsar och nu är det läge att möta viljan och ambitionen hos både hushåll och företag. Industrin i Sverige som utvecklar och producerar nyckelkomponenter för elektrifieringen kan tillsammans ta ledarskap i samverkan med politiska drivkrafter för att accelerera utbyggnaden, så att vi på hemmamarknaden kan vara ett globalt föredöme, fortsätter Mats Peterson.
ABB bedömer att utvecklingen kan accelereras till den höga takt som krävs genom att politiken tar ett bestämt och samlat grepp om laddinfrastrukturen för att vi snabbt ska kunna se ett resultat på vägarna, samtidigt som vi gör en långsiktigt avgörande förändring. Det kan till exempel handla om fler ekonomiska incitament samtidigt som de olika aktörerna som är verksamma inom elektrifieringen samverkar i ännu högre grad.

OKQ8 och Skellefteåkraft i samarbete
Flera viktiga initiativ har nyligen aviserats kring investeringar i laddinfrastruktur. Nyligen meddelade OKQ8 och Skellefteå Kraft att de inleder ett samarbete för etablering av publika snabbladdare på 800 laddplatser på fler än 300 stationer runt om i landet.
– Vi välkomnar OKQ8:s initiativ tillsammans med Skellefteå Kraft. Med fler snabbladdare för både personbilar och tyngre transporter blir det mer ekonomiskt motiverat för näringslivet att investera i elektrifieringen. Trots lovvärda initiativ som redan har tagits behöver politiken sätta ner foten och visa vägen framåt mot 2030 och skapa förutsättningar för de omfattande investeringar i laddinfrastruktur som krävs för att möta det snabbt ökande behovet, en storsatsning som kan liknas vid tidigare utbyggnad av järnvägs- och bredbandsnäten, avslutar Mats Peterson.

Källa: ABB