Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Teknik för att fånga in koldioxid testas i Stockholm

Testanläggning tillhörande Stockholm Exergi.

Under 2019 installerar Stockholm Exergi en testanläggning vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan.
– Målet är att alla stockholmare ska kunna ta en varm dusch och veta att de samtidigt tvättar atmosfären på koldioxid, säger Erik Dahlén, FoU-ansvarig på Stockholm Exergi.

Tekniken kallas BECCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage – och innebär att koldioxiden efter förbränning av biobränslen fångas in ur rökgaserna, komprimeras till flytande form och lagras i underjordiska bergsformationer. Under 2019 installerar Stockholm Exergi en testanläggning vid biokraftvärmeverket KVV8 i Värtan. Det är ett steg mot att skapa en så kallad kolsänka i Stockholm.
– Vi vet redan att tekniken fungerar och vi vet ungefär hur mycket det kostar. Nu sätter vi igång ett projekt där vi ska utreda alla andra nödvändiga detaljer för att kunna fatta beslut om en pilotanläggning i industriell skala eller en fullskalig anläggning, berättar Erik.
Omfattande testprogram
Stockholm Exergi ska installera en testanläggning till hösten och drar då igång ett åtta månader långt testprogram. En plats finns redo ovanpå taket till anläggningen KVV1 i Värtan, där testriggen ska placeras för att kunna ta ut rökgaser som leds bort från KVV8. Det detaljerade provprogram som utarbetas inför starten kommer att omfatta både praktiska prov och analyser såväl som simuleringar i beräkningsprogram. Om testanläggningen beviljas stöd från Energimyndigheten kommer testerna att kunna utökas till att omfatta en komplett uppsättning driftfall, optimering av verkningsgrad samt ett större spektrum av modellerade och simulerade möjligheter. Testanläggningen blir troligen världens största i sitt slag.
Svar på många frågeställningar
Tekniken som Stockholm Exergi har valt, efter en teknik- och leverantörsinventering som slutfördes under januari 2019, kallas Hot Potassium Carbonate (HPC). Det är den teknik som bäst uppfyller de krav som ställdes för en anläggning placerad vid Värtaverket, bland annat gällande hög energieffektivitet, platsbehov hög tillgänglighet, möjlighet att skala upp till fullskala, miljövänlighet och låg risk.
Just nu genomför Stockholm Exergi en fördjupad förstudie, en så kallad genomförbarhetsstudie, avseende en BECCS-anläggning placerad vid KVV8/Värtaverket. Genomförbarhetsstudien, med stöd från Energimyndigheten, syftar till att visa hur en anläggning ska placeras, utformas och integreras för att fungera vid Värtaverket. En BECCS-anläggning är, oavsett teknik, mycket energikrävande och det är därför en stor fördel att överskottsvärme kan återanvändas inom Värtaverkets process. Just denna integration kommer bli en av de viktigaste frågorna att utreda i genomförbarhetsstudien.
– Vi är övertygade om att det fungerar, men vi behöver svar på många frågeställningar om hur vi gör det på bästa sätt med rökgaser från KVV8, förklarar Erik Dahlén. Till exempel vill vi veta hur vi optimerar anläggningen, hur de tänkta absorbenterna, katalysatorerna och additiverna påverkas av många drifttimmar.
Nödvändigt enligt FN:s klimatpanel
När klimatpanelen IPCC släppte sin uppmärksammade rapport SR 1.5 i oktober 2018 visade den att det inte räcker med minskade utsläpp för att klara Parisavtalet. Samtliga 116 framgångsrika scenarier kräver dessutom åtgärder som minskar koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären genom så kallade negativa utsläpp, alltså det som kallas kolsänkor.
– Kolsänkor behövs dels eftersom länder med större beroende av fossila bränslen inte klarar en tillräckligt snabb omställning, dels eftersom utvecklingsländerna behöver utrymme för att kunna öka sin välfärd, förklarar Fabian Levihn på Systemutveckling, Stockholm Exergi.
”Världsunikt”
Stockholm Exergis beräkningar visar att det finns potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år vid KVV8 i Värtan. Sett till hela Storstockholm och även andra bolags verksamheter är potentialen ännu större: två miljoner ton per år, vilket är ungefär dubbelt så mycket som CO2-utsläppen från Stockholms samlade biltrafik.
– Efter den teknik- och leverantörsinventering som vi har genomfört kan vi konstatera att det finns leverantörer som kan leverera den här tekniken och lämna garantier, men det vi planerar att göra vid KVV8 är ändå världsunikt. Vi blir bland de allra första i världen att installera koldioxidavskiljning vid ett biokraftvärmeverk, säger Fabian Levihn.
Källa: Stockholm Exergi