Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stöd i projektering effektiviserar offentliga byggprojekt

Kravet på säkerhet, tillgänglighet, digitalisering och hållbarhet väger tungt i offentliga sektorn. Det gäller både vid nybyggnation och ombyggnad där små missar i projektet kan få kostsamma konsekvenser.
– Att samarbeta med säkerhetsexperter tidigt i projekteringsfasen är en viktig nyckel till framgång, menar Anders Sandgren, Business Developer Specifications på dormakaba Scanbalt.

Lokaler i offentlig sektor är ofta skräddarsydda för verksamheten och det kan vara kostsamt att ändra byggnaden så att den passar för en annan användning. För staten, kommunen och regionerna är utmaningen extra stor att hitta kostnadseffektiva lösningar som tar hänsyn till verksamhetsspecifika krav, byggnadsspecifika krav och myndighets- och lagkrav. Både nybyggnadsprojekt och ombyggnationer kan därför bli väldigt omfattande projekt. Ofta är många olika konsulter involverade när det gäller att välja säkerhetsprodukter under projekteringsfasen.
– Desto mer specifik man kan vara under projekteringsfasen, desto mer lyckat blir projektet. Risken med många olika aktörer är, bland annat, att de föreslagna lösningarna inte tar hänsyn till hela kravbilden som innefattar utrymnings-, säkerhets-, tillgänglighets- och budgetkrav. Det är inte ovanligt att stridigheter i handlingarna upptäcks senare i projektet. Det är då dessa ändringar och tillägg kan bli kostsamma. Tittar man på accesslösningar för tillgänglighet, brandsäkerhet och utrymning finns mycket att vinna på en förbättrad kommunikation mellan de olika aktörerna. Det behövs en koordinering av kraven från olika intressenter för att hitta en kostnadseffektiv helhetslösning som lever upp till verksamhetens behov och lag- och myndighetskrav.” säger Anders Sandgren, Business Developer Specifications på dormakaba Scanbalt och fortsätter:
– dormakaba har ett av de mest kompletta sortimenten inom accesslösningar. Vi vill göra skillnad och vara en rådgivande partner till fastighetsägare, arkitekter, säkerhetskonsulter och projektledare från projektstart till mål.  En nära dialog mellan tillverkare, arkitekter, säkerhetskonsulter och projektledare är avgörande för att få framgång i projektet – och det är ofta med flera av dessa intressenter vi brukar samarbeta med. Vi har ett dedikerat projekteringsteam som för en nära dialog under alla faser av projektet och stöttar med att skriva, editera eller granska specifikationer och ge förslag på kostnadseffektiva helhetslösningar som lever upp till alla krav.  

Tar rådgivning ett steg längre
– Vårt specifikationsteam får in kravbilden och ritar upp ett förslag på en komplett säkerhetslösning åt kunden. Underlaget visar var dörrar finns placerade och hur de är bestyckade. Man kan säga att vi tar vår rådgivning ett steg längre genom att även stötta installatörsledet. Det handlar om att vara tydlig i underlaget med vilka produkter som ska kopplas in och vilka anslutningar som ska göras vid dörren, för att kunden ska kunna nyttja all funktionalitet, säger Anders Sandgren.

Anders tips till offentlig verksamhet 
- En dörr med automatisk öppning räknas enligt Maskindirektivet som en maskin och installationen skall därmed följa Europastandarden SS-EN 16005. Det är installationsfirman som ansvarar för att den automatiserade dörren (maskinen) efter utförd riskanalys blir korrekt installerad, dokumenterad samt CE märkt. SS-EN 16005 gäller visserligen inte retroaktivt för installationer före 2012, men man behöver ändå tänka efter vid ombyggnationer eller vid utbyte av komponenter på befintliga dörrar med automatik. Det vill säga, gör man en större förändring skall dörren och automatiken hanteras som en ny maskin enligt standarden. 
- Det skall alltid, oavsett typ av byggnad, finnas ett skydd i bakkant på en automatiserad dörr det kan utföras med ett mekaniskt skydd eller säkerhetssensorer var för sig eller i kombination för att förhindra klämskador. En miss av små detaljer som denna kan bli kostsam i större projekt. 
- Energi och Miljö blir allt viktigare i den gröna arkitekturen. Det går att spara energi genom att öppna och stänga dörrar på ett intelligent sätt. Ett exempel på detta är pardörrlösningar där man kan välja att bara en dörr öppnas istället för båda om det inte behövs en full öppning. I många accessprodukter finns idag inbyggda energisparfunktioner.  
- I pandemitider kan självöppnande dörrar förenkla passeringsflödet. Beröringsfria dörrar ger stora hygienfördelar. Ytor som vi rör vid med händerna kan som bekant utgöra källor till infektioner. 

– I stora projekt blir nödlägen och utrymningsplanering särskilt viktigt. Här behöver dörrar vara förberedda för att vid nödfall kunna öppnas för att styra människoflöden enligt en förutbestämd plan. I stora system kan dörrar vara kopplade till ett gemensamt styrsystem för fastigheten. Regler för utrymning skiljer sig mellan olika länder, även i Norden. dormakaba kan stötta i ett helhetsperspektiv.

Källa: dormakaba Sverige