Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

SaltX i nytt industriellt pilotprojekt

Konceptbild av pilotanläggning av SaltX Technology.

SaltX Technology har tecknat MoU-avtal (Memorandum of Understanding) med Luleå Energi, LuleKraft och Swerim om att uppföra en pilotanläggning på 1 MW och 15 MWh, som använder nanocoatat salt för att lagra termisk energi. Pilotanläggningen planeras att byggas i Luleå och ska laddas med restgas/värme från närliggande industri.

Sedan tidigare har SaltX fokuserat på att bygga piloter som kan lagra el som sedan omvandlas till värme och el. Nu öppnar bolaget för ett ytterligare användningsområde av bolagets patenterade nanobelagda salt – värmeåtervinning inom den tunga industrin. Värmen som lagras termokemiskt kan användas både för att förse industrin med ånga och staden med fjärrvärme.
– Vi ser en stor potential i att energieffektivisera de tunga industrierna. Här kommer SaltX in med en ny innovativ lösning som gör det möjligt att ta hand om spillvärme på ett nytt sätt, som kan möjliggöra stora energieffektiviseringar globalt. säger Mikael Larsson, affärsområdeschef, Swerim.

Överskottsvärme tillvaratas
Syftet med projektet är att utforska hur SaltX energilager EnerStore fungerar i en reell och industriell miljö samt att kunna påvisa hur man kan reducera koldioxidutsläpp av fossila bränslen inom tillverkningsindustrier. Mycket stora energimängder i form av överskottsvärme går till spillo från industrin världen över och att ta tillvara denna energi vore mycket värdefullt. Bara i Europa släpps det ut 120 terawattimmar högtempererad värme från industrin.
‘– För oss är det viktigt att minimera användningen av spetsbränsle och maximera energiutnyttjandet. Här ser vi att SaltX kan komma in och hjälpa oss i detta arbete med sin lösning där energi lagras i salt. Vi tar idag hand om restgaserna på ett bra sätt genom att generera både el och värme till regionen, men detta kan göras ännu bättre med nya innovationer. säger Stefan Wiklund, VD LuleKraft.

Stor potential
Anläggningen kommer att byggas i samarbete med metallindustrins forskningsinstitut Swerim, som bland annat upplåter markområde och lokal. Idag används överskottsgas av LuleKraft för att generera el och fjärrvärme och sedan distribueras energin av Luleå Energi vidare till Luleå stad. SaltX energilager kommer ta en del av detta gasflöde och ladda saltet. Nästa fas efter 1 MW-piloten är en pre-kommersiell anläggning där beslut ska fattas senare. Vidare så kommer parterna gemensamt att ansöka om finansiellt stöd för projektet.
– Den här piloten kommer att visa på potentialen för att använda vårt energilager för att lagra spillenergi från tung industri. Våra samarbetspartners är starka aktörer i branschen. I och med detta har vi hittat en applikation där vi är unika och kan erbjuda stor nytta för kunden redan idag. säger Carl-Johan Linér, VD SaltX Technology.
Piloten i Luleå byggs på samma tekniska plattform som SaltX använt i den nuvarande piloten i Stockholm.

Källa: SaltX Technology