Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Nytänkande och individfokus har blivit framgångsfaktorer i Falu kommun

Kock med invandrarbakgrund i Falu kommun.

I Falu kommun har man lyckats bättre än många andra i arbetet med att få utrikes födda i arbete. Vuxenutbildningen har genom att integrera SFI i förberedande yrkesutbildning och sedan kombinera yrkesutbildning med SFI i allt väsentligt bidragit till att antalet arbetslösa bland utrikes födda är betydligt lägre i Falun än i många andra av landets kommuner. Förändrade arbetssätt ligger bakom framgångarna, bland annat Handslaget där man kartlägger varje individs kompetens och erbjuder, alternativt skapar, utbildningar utefter deras kunskap, mål och behov.

I Falu kommun har man valt en något annorlunda väg i utmaningen med att få utrikes födda i arbete. Man har i mångt och mycket vänt på perspektivet från att fokusera på språk och SFI till att lägga tonvikten vid yrkeskunskaperna hos varje individ. Sofie Viklund, som är chef för Vuxenutbildningen i Falun, menar att vi i Sverige har en tradition av att tänka språk först och yrke sedan. Nyanlända ska i regel läsa SFI A, B, C och D, varpå de kan söka till en gymnasial yrkesutbildning eller läsa in gymnasiebehörighet för att gå vidare till högskola. Därefter kan det leda till jobb. Många som inte klarar SFI fastnar i försörjningsstödet.
– I Falun tänker vi annorlunda genom att yrkeskunskap löper som en röd tråd genom hela utbildningskedjan. Yrkeskunskaperna ska anammas så fort som möjligt, och därför kan ingen längre studera SFI hos oss utan att också studera en yrkesinriktning som integreras, förklarar Sofie Viklund.

Lyckat resultat
I sammanhanget spelar Vuxenutbildningen en viktig roll. Vuxenutbildningen erbjuder ett brett reguljärt utbildningsutbud utifrån arbetsmarknadens behov och har 22 längre yrkesutbildningar. Härutöver skapar man också kortare utbildningar utifrån arbetsgivares behov.
– Utbildningarna sker dels hos Vuxenutbildningens utbildningsanordnare, dels via arbetsplatsförlagd praktik, men också i viss mån på distans. Samtliga utbildningar utformas efter behov, men Vuxenutbildningen kan härutöver skräddarsy kortare utbildningar för att möta arbetsgivarnas och marknadens behov, berättar Sofie Viklund.
Resultatet har blivit lyckat, Falu kommun har lyckats betydligt bättre än många andra kommuner avseende antalet utrikesföda i arbete. 88 procent av kommunens utrikesfödda i Arbetsförmedlingens etableringsinsats studerade via Vuxenutbildningen 2018, medan rikssnittet låg på 14 procent. Fler än hälften av dessa gick vidare i arbete. Via Handslaget sökte Vuxenutbildningen upp 220 personer som härigenom kom i insats.
Vuxenutbildningens yrkesutbildningar formar bland annat framtidens målare, snickare, undersköterskor, frisörer och plåtslagare.
– Vi arbetar praktiskt, socialt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett av våra stående mål är att öka inflödet från arbetskraftsreserven till Vuxenutbildningen, och härigenom korta vägen till arbete. Genom att skapa utbildningar som anpassas efter marknadens behov och individernas förutsättningar tillgodoser vi kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt, säger Sofie Viklund.

Learning by doing

Vuxenutbildningens uttalade uppdrag är att bidra till Faluns kompetensförsörjning på kort, mellan och lång sikt genom studier som resulterar i arbete utifrån individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov i såväl centralorten som övriga kommundelar. Utmaningarna är stora i Falu kommun där man räknar med att 15 000 färre i arbetsför ålder ska försörja 10 000 fler i Dalarna år 2030. Härtill kommer stora barnkullar.
– Vi har det bästa arbetsmarknadsläget på många år, men de 15 största arbetsgivarna i Falun har svårt att hitta arbetskraft. Cirka 6 000 personer behöver rekryteras varje år i Dalarna för att tillgodose både nyrekryteringar och ersättningsrekryteringar för de som går i pension, upplyser Sofie Viklund.
I det avseendet har Näringslivskontoret i Falu kommun ett nära samarbete med företagen i syfte att fastställa behovet av kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen har å sin sida via Arbetsförmedlingen kontakt med både utrikes och inrikes födda som står till arbetsmarknadens förfogande. Utifrån dessa perspektiv tar man sedan fram skräddarsydda orienteringskurser inom olika områden med tillhörande praktik.
– Samarbetet med företagen är oerhört viktigt, vi tror på learning by doing, säger Sofie Viklund.
– Vi har till exempel jobbat med Förlagssystem tillsammans med Manpower där utbildningen har varit förlagd hos arbetsgivaren, medan en av våra utbildningsaktörer har haft hand om utbildningen ute hos företaget.

Handslaget

Olika instanser inom Falu kommun jobbar aktivt tillsammans med Arbetsförmedlingen och näringslivet med arbetssätt som Handslaget och Jobbmatchning Falun. Sofie Viklund tog själv initiativ till Handslaget som går ut på att göra tidiga individuella insatser i syfte att minimera tiden utanför arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten samlar deltagare, medan Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kartlägger deltagarnas kompetens och mål. Utifrån dessa parametrar föreslås befintliga utbildningar, alternativt skapas utbildningar utifrån framkomna behov.
Handslaget har också inneburit att ett flertal personer getts möjlighet att validera sina yrkeskunskaper. Det innebär att utrikes födda tack vare valideringen av kunskaper från hemlandet ökar sina chanser till arbete väsentligt.
– Det handlar om att se varje individ och kartlägga dennes kompetens, behov, mål och ambitioner. Det har varit ett lyckat grepp som genererar fördelar och nytta för såväl den enskilde personen som näringslivet i stort, konstaterar Sofie Viklund.
Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson