Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

NCC inför klimatförbättrad betong i samtliga husbyggnadsprojekt

NCC går nu över till enbart klimatförbättrad betong i samtliga svenska husbyggnadsprojekt. Detta innebär sänkta koldioxidutsläpp från betonganvändningen om minst 10 procent, och blir ett viktigt steg i NCC:s och bolagets kunders minskade klimatmässiga fotavtryck.

Från och med april är all färsk betong som används i NCC:s husbyggnadsprojekt klimatförbättrad till steg 1 eller högre. Initiativet svarar mot ökad efterfrågan från kunder på material med minskad klimatpåverkan. Detta är ett viktigt led i att minska koldioxidutsläpp under byggfasen och bidra till NCC:s och dess kunders klimatomställning.
I klimatförbättrad betong optimeras sammansättningen för att reducera koldioxidutsläppen från betongen. Klimatförbättrad betong finns i tre olika steg där koldioxidutsläppet från betongen reduceras med 10, 25 respektive 40 procent. I dialog med kunden avgörs vilken av de tre nivåerna som används.
– Vi ser allt större efterfrågan på lösningar som minskar koldioxidutsläppen. För att kunna bidra positivt till samhällsutvecklingen behöver vi arbeta målmedvetet med flera olika initiativ. Genom beslutet att arbeta med klimatförbättrad betong i samtliga NCC:s husbyggnadsprojekt i Sverige tar vi ett steg närmare en ny miljöstandard för NCC och våra kunder, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden.
– Genom att även arbeta med att slimma betongkonstruktionerna och planera för så låg materialanvändning som möjligt utifrån rådande förutsättningar kan vi få ner klimatpåverkan ytterligare, berättar Nilla Olsson, teknisk doktor byggnadsmaterial NCC Building Sweden.

Halverade klimatavtrycket
NCC har arbetat med klimatförbättrad betong i ett flertal husbyggnadsprojekt genom åren och byggt upp kompetens och erfarenhet tillsammans med leverantörerna.
– Vi avslutade nyligen bostadsprojektet Kungsörnen i Helsingborg, ett pilotprojekt för hållbart byggande där vi bland annat har arbetat med klimatförbättrad betong och tillsammans med kunden lyckats reducera klimatavtrycket under byggtiden till närmare hälften mot jämförbart byggprojekt, säger Nilla Olsson.
Byggbranschens miljöpåverkan är stor och NCC som stor aktör har en viktig roll i omställningen mot ett mer miljömässigt hållbart byggande. Den klimatförbättrade betongen spelar en viktig roll i det minskade klimatavtrycket för byggnader, och är en del i NCC:s övergripande hållbarhetsarbete.

Källa: NCC