Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Lägenhetsboende missar solrevolutionen – helt i onödan

Solpanelen på ett tak. Bil av Telge Energi.

Solkraft är en hetare fråga än någonsin. En färsk undersökning från Telge Energi visar att mer än var tredje svensk helst vill ha el från solkraft. Ändå utgör solel mindre än 1 procent av den el som matas in på elnätet i Sverige. I Telge Energis undersökning framkommer att många som är intresserade av att installera solpaneler uppfattar sin boendeform, så som lägenhet, som ett hinder. Telge Energi vill därför öka kännedomen om möjligheter för lägenhetsboende. Dels kan bostadsrättsföreningar installera egna solceller och som privatperson går det att bli andelsägare i en solelpark.

Opinionen för solkraft är stark i Sverige. Mer än var tredje respondent i Telge Energis undersökning vill helst att den egna elen kommer från solel och lika många tycker att solen är den viktigaste energikällan att satsa på inför framtiden. Intresset för att producera egen solel har i flera år varit mycket högt, i undersökningen svarar 72 procent att de kan tänka sig att sätta upp egna solceller. Varje månad installeras uppskattningsvis mellan 2 000 och 3 000 nya solcellsanläggningar i landet och mellan januari och juli i år hade redan 460 GWh solel matats in på elnätet i Sverige, vilket är en ökning med 43 procent jämfört med samma period 2020 (322 GWh 2020).

Inte bara för villaägare
Medan allt fler villaägare installerar solpaneler upplever lägenhetsboende att just boendeformen hindrar investeringen. I undersökningen framkommer det att många ser sin boendeform som det främsta hindret till installation av solceller. Detta menar Telge Energi till stor del är ett kunskapsproblem som snabbt måste åtgärdas för att utvecklingen av svensk solenergi inte ska tappa fart. Det finns också behov av förändringar i regelverk för att förenkla och förbättra för konsumenten. Exempelvis anser Telge Energi att effektgränsen för skattebefrielse för solcellsanläggningar, som idag är 500 kW, bör slopas helt.
– Det är en vanlig missuppfattning att solpaneler är “en villafråga”. För den som är med i en bostadsrättsförening finns det absolut möjlighet att påverka, och det finns bra argument för att sätta solceller på taket även på flerbostadshus. De små anläggningarna är viktiga i utbyggnaden av solkraft och här har lägenhetsboende en viktig roll att spela. I Sverige utgörs 2,3 miljoner hushåll av lägenheter, så det gör stor skillnad om fler av dem bidrar till att mer solel produceras. Här är viktiga komponenter installationer i bostadsrättsföreningar men även ägande av gemensamma solelparker, säger Peter Wigren, solcellsrådgivare på Telge Energi.

Många fördelar
Solpanelerna kan vara på taket, vilket är vanligast, men vid nybyggnation kan solceller även integreras i fasaden. Fördelarna med solpaneler på flerbostadshus är många. Som för alla producenter av solel används solelen som produceras först och främst i huset. Föreningen eller fastigheten kan sälja överskottsel till ett elbolag och därmed sänka sina elkostnader och då få pengar över till andra viktiga investeringar i fastigheten. Solpaneler är också en investering som kan öka fastighetens värde, vilket kan påverka lånevillkor och därmed månadsavgifter.
Även andelsägande av solelparker är en möjlighet för de som bor i lägenhet. Privatpersoner kan då antingen ta initiativ till att bygga en solelpark tillsammans eller gå in i en existerande andelsförening. Att äga andelar i en solelpark håller nere elräkningen, kapar mellanhänder och hjälper till att undvika marknadens svängningar.
– Alla krafter behöver samlas i energiomställningen som är en brådskande fråga och beslutsfattare måste skapa gynnsamma villkor för fler grupper. Idag har till exempel villaägare en skattereduktion på den el de själva producerar och konsumerar, men inte andelsägare. Vi ser andelsföreningar som otroligt viktiga för energiomställningen, de ekonomiska trösklarna måste sänkas, säger Johannes Boson, VD på Telge Energi.

Tips från Telge Energi till den som bor i bostadsrätt

  • Titta på föreningens takytor på satellitbilder för att se om det finns förutsättningar
  • Ta initiativ som medlem och lyft upp till styrelsen att detta bör tittas på
  • Styrelsen kan tillsätta en representant från föreningen som kan leda frågan
  • Ta kontakt med en solcellsrådgivare som kan utbilda och informera vad solceller innebär för föreningen
  • Lyft upp ämnet som en rubrik på stämma
  • Ta in offerter tidigt för kostnadsplanering
  • Vänta inte till årsstämman om styrelsen finner investeringen intressant, kalla till extra stämma för att rösta igenom investeringen

Källa: Telge Energi