Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Klimatkrav i upphandlingarna viktigt för minskade utsläpp från byggsektorn

Nu måste politiken på såväl nationell som regional och lokal nivå säkerställa att offentliga upphandlingar styr mot målet om ett klimatneutralt Sverige år 2045. Det skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige tillsammans med Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna och Gunnar Hagman, VD Skanska i en gemensam debattartikel i NyTeknik.

Oavsett vilka som bildar regering den här mandatperioden måste de ta tag i två stora utmaningar. Det behövs hundratusentals nya bostäder och ny infrastruktur samtidigt som de måste hantera klimatutmaningen.
Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige lämnades Färdplanen för en fossilfri och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor över till regeringen i våras. Skanska ledde projektarbetet med att ta fram färdplanen som har skrivits på av cirka 70 företag och organisationer. Sveriges Byggindustrier tar nu ansvaret för att samordna implementeringen av färdplanen i hela värdekedjan. Målet är att halvera utsläppen redan 2030.
Fem konkreta krav
För att det ska lyckas anser artikelförfattarna att det är nödvändigt att de 600 – 700 miljarder som den offentliga upphandlingen omfattar användas på ett sätt som styr mot de klimatmål som riksdagen beslutat om. De lämnar fem konkreta förslag till politikerna i såväl riksdag som regioner och kommuner:
– Den offentliga upphandlingen av alla byggnader bör minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan inom bygg- och anläggningssektorn med 50 procent till 2030.
– Offentligt upphandlade byggnader bör ha upphandlingskrav som sedan följs upp. Ett sätt att göra detta är att certifiera byggnaderna och ha med klimatkraven där. Seriösa företag ska inte utkonkurreras av de som fuskar.
– Politikerna måste ge tydliga direktiv till såväl offentlig verksamhet som till offentligt ägda bolag om att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser.
– Utveckla upphandlingskriterier kring klimatneutrala och klimatpositiva byggnader och anläggningar i dialog med marknaden.
– Ta beslut om en öppen databas med generiska klimatdata som är livscykelbaserade, kvalitetssäkrade och representativa för bygg- och anläggningssektorn i Sverige, så att det går att jämföra olika anbud. Det skapar rätt konkurrenssituation.
Källa: Regeringskansliet