Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Grums- och Säffleborna positiva till vindkraftpark Borgvik

Fler än hälften av invånarna i Grums och Säffle kommun är oroliga för klimatförändringar och ser ett ökat behov av förnybar el i Värmland. En tydlig majoritet av invånarna anser att den egna kommunen bör bidra till Värmlands elförsörjning och sex av tio är positivt inställda till vindkraft. Merparten av invånarna i både Grums och Säffle kommun vill att kommunerna tillstyrker vindkraftsprojekt Borgvik och därmed tillåter att miljöprövningen inleds. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Fortum.

Energibolaget Fortum planerar en vindkraftpark strax väster om Segmon i Grums och Säffles kommuner. Vindkraftpark Borgvik omfattar upp till 23 vindkraftverk som tillsammans beräknas kunna producera drygt 600 GWh fossilfri el.
Elområde 3, där projekt Borgvik ligger, har redan idag ett underskott på el och det väntas öka kraftigt kommande år. Länsstyrelsen i Värmland har nyligen konstaterat att Värmland behöver minst fem gånger så mycket vindkraft till 2040. I Novus opinionsundersökning, som genomfördes under augusti till september 2023, framgår att en majoritet av invånarna i Grums och Säffle, (62 respektive 67 %), ser ett ökat behov av förnybar el i Värmland och en klar majoritet (72 respektive 67 %) anser att den egna kommunen bör bidra till länets energiförsörjning.
– Vindkraftpark Borgvik är en väldigt viktig del i klimatomställningen och energiförsörjningen i hela regionen. Det är glädjande att se att invånarna i både Grums och Säffle ser värdet i det vindkraftparken skulle tillföra och ställer sig positiva till både vindkraft i allmänhet och vindkraftpark Borgvik i synnerhet, säger Karl-Johan Hellblom, ansvarig för projektutveckling inom sol- och vindkraft på Fortum.

”Förvånande”
Området för vindkraftsprojektet ligger huvudsakligen i Grums kommun, men enstaka vindkraftverk planeras också hamna i Säffle kommun. Men enligt ett utkast till ny översiktsplan motsätter sig Säffle kommun fler vindkraftverk i kommunen.
– Varje TWh ny elproduktion i Sverige bidrar till att ersätta fossila bränslen i samhället, vilket innebär att varje vindkraftverk gör stor klimatnytta. Det är förvånande att Säffle kommun inte planerar för ny vindkraft när elbehovet är så stort och det finns ett starkt mandat från invånarna att tillgodose det genom vindkraft, säger Karl-Johan Hellblom.

Noggrann process
Varje vindkraftsprojekt prövas mycket noggrant av myndigheter för att avgöra dess påverkan på människor och miljö. För att prövningen ska kunna inledas måste berörd kommun tillstyrka bolagets ansökan om att få uppföra vindkraftparken. Alternativet är att stoppa ansökan genom det så kallade kommunala vetot. Novus undersökning visar att bara 26 respektive 21 procent av invånarna i Grums och Säffle anser att kommunen bör stoppa vindkraftsprojekt Borgvik innan miljöprövningen. 54, respektive 60 procent av invånarna i Grums och Säffles kommuner vill att kommunerna ska tillstyrka projektet och låta myndigheterna pröva den i enlighet med miljölagstiftningen.

Källa: Fortum Sverige