Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Fortum ansöker om att köra Lovisa kärnkraftverk till 2050

Fortum har beslutat att ansöka om förnyat drifttillstånd för båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk fram till utgången av 2050. Under den förlängda drifttiden förväntas anläggningen producera upp till 170 terawattimmar (TWh) fossilfri el. Investeringen beräknas bli totalt ungefär en miljard euro fram till 2050.

– Kärnkraften är avgörande för ett stabilt, koldioxidneutralt energisystem som även klarar av att driva klimatomställningen av industri- och transportsektorerna. Lovisa kärnkraftverk producerar ungefär tio procent av Finlands elanvändning i dag och dess planerbara produktion är därmed viktig för den nordiska energimarknaden i sin helhet, säger Simon-Erik Ollus, chef för Fortums kraftproduktion.

Utmärkt skick
Lovisa kärnkraftverk har producerat el under fyra decennier. Tack vare långsiktig och ansvarsfull verksamhetsutveckling och fortlöpande modernisering är anläggningen i sådant utmärkt skick att det möjliggör fortsatt säker drift.
I anslutning till ansökan om fortsatt drifttillstånd ansöker Fortum även om drifttillstånd för slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall på kraftverksområdet fram till utgången av 2090, varefter anläggningen stängs. Avsikten är att Finland, som första land i världen, ska inleda slutförvaring av använt kärnbränsle i mitten av 2020-talet.

Noggrann process
Det är det finska arbets- och näringsministeriet som tar emot ansökan om drifttillstånd. Därefter behandlas ansökan av statsrådet som begär in utlåtanden från flera olika instanser, däribland Strålsäkerhetscentralen (STUK). Statsrådet fattar sitt beslut på basis av de inkomna expertutlåtandena. Processen beräknas ta cirka ett år.

Källa: Fortum