Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Flera åtgärder krävs för att öka andelen kvinnor i installationsbranschen

Nyligen publicerades Byggcheferna sitt årliga Machoindex där de konstaterade att mycket lite har hänt vad gäller machokulturen i byggsektorn de senaste tre åren. En kultur tar tid att förändra, men att arbeta för en ökad inkludering och fler kvinnor i branschen – det kan alla göra här och nu.

Installationssektorn liksom samhällsbyggnadssektorn i stort lider av en kompetensbrist och vi har inte råd att utestänga hälften av befolkningen. Vi har heller inte råd att se dem sluta efter några år för att de inte trivs, så det gäller att jobba på flera fronter.

Installationsbranschens intresseorganisationer har en viktig roll att fylla genom att aktivt arbeta med att förändra förlegade attityder om att kvinnor inte passar i byggsektorn. Det har visat sig framgångsrikt att rikta in sig på föräldrar till ungdomar som står i färd att göra sitt gymnasieval så att deras förhållningssätt inte ska hindra unga tjejer till att söka sig till installationsutbildningar.

Vi ser också att det finns ett intresse bland yrkesverksamma tjejer som idag har ett helt annat arbete men vill byta spår och pröva på ett installationsyrke. Att nå kvinnor genom att erbjuda dem en plats som vuxenlärlingar har visat sig vara ett framgångsrikt koncept.

När det kommer till att skapa en bra och inkluderande kultur på arbetsplatsen ligger ett stort ansvar på chefer och projektledare att agera goda förebilder. Assemblin ska ha den bästa företagskulturen och som enskild medarbetare ska du alltid känna att du kan rapportera kränkande beteenden.

Vi försöker också uppmuntra alla medarbetare att våga stå upp och backa sina kollegor om någon blir utsatt för trakasserier. Vi har alla ett ansvar för den arbetsmiljö vi verkar i, och det kan vara ganska tufft för den som är i minoritet att säga ifrån.

På Assemblin jobbar vi idag med frågan på olika sätt i vår verksamhet. Assemblin Norge ligger långt framme, och har bland annat satt upp konkreta mål för sitt jämställdhetsarbete: där vill man fördubbla antalet kvinnor i produktionen fram till 2024. Ett ambitiöst mål i en mansdominerad bransch kan tyckas, men flera initiativ har vidtagits som redan har givit effekt. Med inspiration från Assemblins norska verksamhet kommer Assemblin under 2023 att ta fram en koncerngemensam handlingsplan för att öka jämställdheten.

Metoo-vågen var en ögonöppnare som gjorde alla mer medvetna om vad som inte är ett okej beteende. Vår bransch har definitivt blivit bättre av den här utvecklingen, men mycket finns kvar att göra. Till syvende och sist handlar det om att människor mår bra av att jobba i en respektfull miljö där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning eller härkomst. Större mångfald på arbetsplatsen ger ett bättre arbetsklimat och skapar förutsättningar för att åstadkomma en ny, inkluderande kultur.

Åsvor Brynnel,
Kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin