Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

En pålitlig partner kring kvalitetssäkring och oförstörande provning

Medarbetare på CSM NDT Certification AB.

CSM NDT Certification AB är en komplett leverantör av utbildning, examinering och certifiering av personal inom oförstörande provning. Här finns lång erfarenhet från flera olika industrisektorer, vilket medfört att CSM NDT blivit ett givet val för företag med fokus på kvalitetssäkring av OFP.

Tack vare CSM NDT:s långa erfarenhet från många olika industrisektorer kan man utgöra ett väsentligt stöd för kunder i behov av professionell hjälp vid kvalitetssäkring av OFP-processer. CSM NDT utbildar, examinerar och certifierar OFP-personal, men kan också bistå med rådgivning och nivå 3-tjänster inom området.
– Vi har jobbat med aktörer inom såväl tillverkningsindustrin, kärnkraft, flyg- och rymdindustri, varvsindustri och tryckkärlstillverkning som oljeplattformar och raffinaderier. Genom åren har vi utfört provning av bland annat gjutgods, smidda material, svets, HIP och komposit, berättar Thomas Lundström, platschef på CSM NDT i Karlskoga med ett förflutet i branschen sedan början av 1990-talet.

Lång erfarenhet
NDT i företagsnamnet står för None Destructive Testing. Bolaget är ett ackrediterat certifierings-organ enligt ISO 17024 som utbildar examinerar samt certifierar personal enligt ISO 9712:2012 inom oförstörande provning.
– Vi är ett opartiskt och oberoende certifieringsorgan med Swedac som övervakande myndighet. Att jobba mot industrin, som vi gör, innebär att vi har en mycket bred målgrupp, där vi egentligen vänder oss till alla i behov av någon form av materialkontroll med krav på certifiering, men vi erbjuder självklart också utbildningar vilka inte leder till certifikat såsom ”Allmän OFP” ”regelverk kring OFP” och så vidare. Dessa utbildningar riktar sig främst till kvalitetspersonal, de som ansvarar för OFP-personal, konstruktörer och beställare av OFP, men också till de som ska utbilda sig till OFP-tekniker, upplyser Thomas.
Han framhåller personalen som har lång erfarenhet av provning. På CSM NDT jobbar man med sex grundmetoder – radiografisk provning, magnetpulverprovning, ultraljud, virvelström, penetrantprovning samt visuell kontroll.

En kvalitetssäkring
Certifieringsorganet utfärdar certifikat när kraven är uppfyllda gällande utbildning och godkänd examinering. Utöver detta krävs godkänt synintyg samt en ansökan om certifiering, vilken fylls i av arbetsgivaren. På denna blankett intygar arbetsgivaren att adepten har fullgod praktik, rätt industri- och produktsektor och så vidare. För att certifikatet ska vara giltigt krävs också att arbetsgivaren auktoriserar personalen. Auktoriseringen innebär att arbetsgivaren godkänner att personalen arbetar enligt deras kvalitetssystem, men också att berörd personal har rätt förutsättningar för att utföra tänkta arbetsuppgifter, till exempel att provningsinstruktioner är fullgoda och Nivå 3-godkända, att erforderlig teknisk support finns tillgänglig (nivå3) eller att man har tillräcklig kunskap gällande aktuell applikation och provningsutrustning. Där, understryker Thomas Lundström, vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren som dessutom vart femte år måste ansöka om förlängning av dokumentationen. Vart tionde år gäller re-examinering, vilket innebär att personerna i fråga måste utföra ett praktiskt prov i syfte att säkerställa bibehållen kunskapsnivå. Detta ställer såklart krav på att arbetsgivaren är insatt i detta och därav erbjuder man utbildningar enligt ovan.
– Certifiering av personalen är en kvalitetssäkring, menar Thomas.
– Det står tydligt i trycktjänstdirektivet att betryggande säkerhet ska uppfyllas samt att ansvaret vilar på utvalda personer. Sammanfattningsvis kan man säga att i hjälper våra kunder att lita på tekniken.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson