Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Digitalisering – hur ska industrin möta utmaningarna?

Behovet av en ökad digitalisering ställer nya krav på svenska industriföretag. De industrier som inte är rustade att möta utmaningarna med en mer automatiserad och datadriven verksamhet riskerar att förlora i konkurrenskraft. För de industrier som följer med i utvecklingen finns det istället mycket att vinna. Dessutom skapas möjligheter att utveckla verksamheter genom att nya kompetenser och arbetssätt tillförs befintliga organisationer.

Trenden hos svenska företag har under en lång följd av år varit en utflyttning av tillverkningen till lågkostnadsländer. Kalkylen var enkel då arbetskostnaden ansågs vara för hög i Sverige. Tillgången till ny digital teknik och nya automationsmöjligheter har lett till att många företag idag väljer att åter investera i tillverkning på hemmaplan. Genom en ökad automatisering kan inte bara tusentals jobb räddas kvar. Många företag väljer också att flytta hem tidigare utflyttad verksamhet i takt med att man upptäcker fördelarna med att hålla ihop hela värdekedjan – från utveckling till färdig produkt. För många tillverkningsindustrier krävs det att tiden från utveckling, konstruktion, tillverkning och uppgraderingar till nya produktgenerationer krymps för att korta time-to-market. Då är det en stor fördel att kunna hålla samman och knyta tätare band mellan tillverknings-, forsknings- och utvecklingsavdelningar.
Digitalisering och en mer datadriven verksamhet är framförallt en möjlighet för Sveriges små och medelstora företag. Dessa står för den största delen av industrins totala omsättning. Att de kan fortsätta att vara lönsamma och konkurrenskraftiga är viktigt då deras betydelse för landets gemensamma välstånd är stor. Industrin och de industrinära tjänsteföretagen skapar närmare en miljon jobb och står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde.

”Smart industri” är Sveriges nya industrialiseringsstrategi
För att bibehålla konkurrenskraften inom svensk industri menar regeringen att en ökad digitalisering är en av nycklarna. 2016 presenterade närings- och innovationsministern Mikael Damberg en ny strategi för att stötta utvecklingen och skapa rätt förutsättningar. Den nya industrialiseringsstrategin ”Smart Industri” ska göra Sverige ledande inom den digitala utvecklingen och i utnyttjandet av digitaliseringens stora möjligheter.
För att Sverige ska fortsätta att ha en konkurrenskraftig industri måste förutsättningarna för att utveckla smartare fabriker öka, fabriker som till fullo utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Risken är annars att Sverige halkar efter i den globala konkurrensen. USA och Kina byggs idag fler nya produktionsanläggningar än i Europa. Bedömningen är att digitaliserings- och automationsgraden kommer att vara högre i dessa anläggningar jämfört med befintliga anläggningar i många andra länder.

Digitalisering en förutsättning för kundanpassad produktion
Motivationen hos svensk industri att satsa på en mer digitaliserad verksamhet kommer sannolikt att vara starkt förknippad med en ökad kundnytta. En bredare insikt om att digitaliseringen blir en förutsättning för en mer kundnyttodriven produktion förväntas leda till en ökad digitaliseringstakt.
För att industrin ska klara ökade krav på en mer kundanpassad produktion behöver verksamheter vara flexibla och omställningsbara. I framtiden måste företag kunna hantera större variationer, med flera modeller och mindre serier som produceras i samma tillverkningssystem. En omställning pågår i den globala tillverkningsindustrin från hög volym med låg mix till en mer kundanpassad låg volym med hög mix som sker närmare kunderna och med mer kvalificerad arbetskraft. Kunderna med dess olika önskemål står i fokus för denna omställning. Med hjälp av digitala lösningar kan produktionssystem hantera mycket stora modellvariationer och olika seriestorlekar. Genom ökad flexibilitet och användning av digitala verktyg kan företag tillverka kundanpassade produkter till samma kostnad som vid masstillverkning. Flexibilitet genom digitalisering är nyckeln till framgång då kundernas krav ökar och blir allt mer komplexa.

Cecilia Hamrén, Atlas Copco Industrial Technique AB