Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Det fattas pengar till underhåll av järnväg

Nyligen skickade Jernkontoret och Svemin gemensamt sina synpunkter över Trafikverkets förslag till nationell plan för trafiksystemet 2018–2029. Jernkontoret och Svemin är i huvudsak positiva till Trafikverkets förslag, men tveksamma till att anslagen för underhåll och reinvesteringar i järnvägen räcker.

– Underhåll får inte fungera som en regulator i statens ettåriga budgetar. Alla aktörer involverade i underhåll måste få bra planeringsförutsättningar, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.
Jernkontoret välkomnar de stora höjningarna av anslagen under perioden men är ändå tveksamma till att den angivna ekonomiska ramen räcker till för att ens vidmakthålla dagens funktionalitet och eliminera eftersläpande underhåll, utan anser att det krävs ytterligare ökade resurser för drift och underhåll, och att detta bör prioriteras före större nyinvesteringar.

”Inte rimligt”
Trafikverket föreslår att nedprioritera underhåll i de mer lågtrafikerade delarna av järnvägs- och vägnätet.
– Våra industrier har sin verksamhet utanför storstadsregionerna och är beroende av fungerande infrastruktur i hela landet. Vi står för cirka tio procent av Sveriges samlade exportvärde, det är inte rimligt att vi prioriteras bort, säger Bo-Erik Pers.
Jernkontoret pekar på möjligheten för Trafikverket att agera proaktivt för att bland annat anpassa regelverk och infrastruktur till elektrifiering av transporter och införande av autonoma fordon.
– Flera företag inom gruv- och stålindustrin är engagerade i konsortiet kring elväg Gävle. Vi vill gärna se en utbyggnad av elvägnätet i Bergslagen och ut till Gävle hamn, exempelvis genom elektrifiering av uppförsbackar, säger Bo-Erik Pers.

Källa: jernkontoret.se