Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Breda satsningar utvecklar Katrineholms kommun

Katrineholms kommun befinner sig i stark utveckling och det är ett målmedvetet arbete på flera olika plan som lagt grunden till den goda trenden. Med tydliga satsningar på bland annat näringsliv, miljö, infrastruktur och bygg befinner sig kommunen i ett skede där såväl inflyttning som företagsetableringar ökar.

I Katrineholms kommun är det Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med att skapa förutsättningar för att driva orts- och näringslivsutveckling på ett effektivt sätt och utifrån en helhetssyn med långsiktighet. Vi träffar förvaltningschef Stefan Jansson som berättar att man arbetar brett inom olika områden med fokus på såväl tätbebyggda områden som glesbyggd.
– När det gäller näringslivet jobbar vi förstås med befintliga företag, men även med exploateringsmöjligheter för nyetableringar. Vår ambition är att ha en tät dialog med regionens företag. Vi har dessutom målsättningen att genomföra minst hundra företagsbesök per år för att fånga upp de behov som finns. Det finns en tydlig strategi för ytterligare satsningar på nyetableringar, berättar Stefan Jansson.
Han anser att bra tågförbindelser och närhet till båttrafik med hamnar är några av orsakerna till varför allt fler företag väljer att etablera sig i Katrineholm. I dagsläget finns cirka 2 300 registrerade företag i kommunen.
– Katrineholms logistikcentrum kan hantera många företags skiftande behov, påpekar Stefan.

Långsiktighet och förbättringar
Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar också inom plan- och byggområdet där man bland annat ansvarar för översikts- och detaljplaner. Det kan handla om bygglovshandlingar, strandskyddsärenden, tillsynsärenden med mera. Man arbetar också med infrastrukturfrågor och genomför kommunens investeringsplaner gällande exempelvis cykelbanor, gator och gröna områden.
– Här jobbar vi med strategisk planering och strävar efter långsiktighet och förbättringar, bland annat genom tätare samarbete med andra närliggande kommuner samt kommuner från hela Stockholmsregionen. Trafikfrågan ligger också högt på agendan med många olika punkter att ta hänsyn till, från hastighetsbegränsningar till olika tillståndsärenden, berättar Stefan.
Han lyfter även fram förvaltningens miljöarbete där man till exempel jobbar med olika tillsynsfrågor, bland annat för livsmedelshantering och hälsoskydd.

Framtidstro
Stefan Jansson är en av Katrineholms kommuns 34 000 invånare. Han trivs utmärkt i sin yrkesroll efter att bland annat ha varit verksam på kommunens fastighetsförvaltning. Efter en tid som avdelningschef på Siemens i Finspång följde uppdrag i rollen som fastighetschef på Katrineholms Fastighets AB (KFAB) och affärsområdeschef på HSB Södermanland, innan han förra året började på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Stefan spår att kommunen går en ljus framtid till mötes.
– Med starka lokala entreprenörer som tar sitt samhällsansvar och satsningar på bland annat nya bostäder kommer Katrineholm fortsätta växa. Vi gör satsningar på ett mer levande centrum men lägger minst lika stor vikt vid landsbygdsfrågor och besöksnäring. Såväl inflyttning som företagsetableringar ökar, vilket gör att Katrineholm växer och utvecklas som aldrig förr. Det känns oerhört stimulerande att få vara med på den resan, säger Stefan Jansson.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson