Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Assemblin antar ny hållbarhetspolicy

Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.

För att tydliggöra sina ambitioner inom hållbarhetsområdet har Assemblin antagit en ny hållbarhetspolicy.

Assemblin vill vara Nordens bästa installationsbolag. Utgångspunkten är att vi ska vara ansvarsfulla och värdeskapande i förhållande till alla våra prioriterade intressenter, men också i förhållande till samhället i stort. För att tydliggöra våra ambitioner inom hållbarhetsområdet har Assemblin antagit en ny hållbarhetspolicy, som fungerar som ett brett paraply för hållbarhetsområdet.
– Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar – av människor och för människor. Hållbarhetspolicyn syftar till att tydliggöra hållbarhetsdimensionen i visionen. Målsättningen är att vi genom att vara en attraktiv arbetsgivare och leverantör ska leverera lönsam tillväxt med kontrollerade risker och minimal negativ påverkan på miljö och samhälle, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.
13 hållbarhetsaspekter
I Assemblins hållbarhetspolicy finns principiella ställningstaganden för de 13 hållbarhetsaspekter som utifrån Assemblins verksamhet är mest materiella. I policyn anges också de internationella standards och överenskommelser som Assemblin har valt att stödja – ”Global Compact”, ”Parisavtalet” och ”Agenda 2030”.
– Hållbarhetspolicyn har arbetats fram i koncernens hållbarhetskommitté och sedan förankrats i såväl koncernledningen som styrelsen. Tillsammans med våra värderingar och uppförandekod är hållbarhetspolicyn det viktigaste styrverktyget för vårt hållbarhetsarbete och anger en lägsta nivå för all verksamhet, säger Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin.
Källa: Assemblin