Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Arbetsmiljövecka ska skapa starkare säkerhetskultur inom Peabkoncernen

Två kvinnor och en man på byggarbetsplats i regi av Peab.

Peabs särskilda arbetsmiljövecka hade i år extra stort fokus på ergonomi och säkerhet. Syftet är att öka medvetandet kring hälsa bland koncernens 16 000 medarbetare för att skapa en starkare säkerhetskultur.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport, Arbetsskador 2020, är ergonomiska belastningsfaktorer den tredje vanligaste orsaken till alla anmälda arbetssjukdomar i Sverige. Inom byggbranschen toppar belastningsbesvär dessutom sjukstatistiken. Bland annat tunga lyft och förflyttningar av material, ensidigt och monotont arbete samt olämpliga arbetsställningar är en del av problematiken. Därför hade Peabs arbetsmiljövecka i år fokus på belastningsergonomi, vilket innebär fokus på att anpassa arbetet så att man så långt det går undviker risker för ohälsa och sjukdom.
– Det är viktigt att Peab väljer att prata om belastningsergonomi, vi har många stora pågående projekt där ergonomi är A och O för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Jag som platschef känner ett extra ansvar eftersom jag kan se till att det händer i praktiken och inte bara blir prat, säger Per Persson, som just nu är platschef för domstolsbyggnaden i Malmö, ett av Peabs stora och aktuella byggprojekt.

Olika aktiviteter
Under arbetsmiljöveckan genomfördes en rad aktiviteter vid arbetsplatserna inom Peabkoncernen. Skyddsombud och arbetsmiljösamordnare samarbetade för att bland annat genomföra riktade skyddsronder och professionellt ledda genomgångar av ergonomin på de olika arbetsplatserna.
– I projektet kring domstolsbyggnaden har mitt fokus legat på att skapa en så inlyssnande kultur som möjligt, säger Per Persson. Jag vill skapa en kultur där man vågar säga: “Det här funkar inte för mig, här behöver jag avlastning”. Kultur och arbetsmiljö hänger ihop, oftast handlar det om sunt förnuft och genuin medmänsklighet.
Peabs arbetsmiljövecka pågick i år till den 3 september.

Fem tips till dig som arbetar med kroppen
Här är ett axplock av det som medarbetare på Peab fick arbeta med under veckan. Jenny Renglin på Feelgood Företagshälsovård ger sina bästa tips för ett hållbart arbetsliv:

  • Jobba smart, undvik att slita och släpa i onödan. Använd de bra arbetsställningar som finns och de hjälpmedel som finns. Det går inte att alltid arbeta helt ergonomiskt, men tänk att du ska minska din belastning den här dagen.
  • Tänk efter före och planera arbetet. Här ingår även att planera användningen av hjälpmedel
  • Ta alltid med ergonomi som en del i era skyddsronder. Saknas bra hjälpmedel? Fungerar de som finns?
  • Stötta och hjälp varandra. Sprid din kunskap till fler. Kom ihåg att du är en förebild för andra kollegor, speciellt nyanställda och de yngre.
  • Signalera när något inte är bra eller är för tungt – förändra själv, ta hjälp av kollegor eller ta upp frågan med skyddsombudet och chefen.

Källa: Peab