Content pages
Snabb utveckling av elbussar runt om i Sverige | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Snabb utveckling av elbussar runt om i Sverige

Flera kommuner runt om i Sverige funderar på att starta smarta projekt och utveckling för att förbättra effektiviteten av lokala tjänster, förbättra hållbarheten, locka företag och talang, samt utveckla sin konkurrenskraft. Miljövänlig transport har allt mer kommit att bli en fråga för kommunerna och klimatförändringarna är regeringens högst prioriterade miljöfråga(1).

Sverige har satt det ambitiösa målet att införa en fossilfri fordonsflotta år 2030, vilket är ett viktigt steg mot målet om ett koldioxidneutralt samhälle som ska uppnås år 2050. Kollektivtrafiken och särskilt busstrafiken spelar en viktig roll för att uppnå detta mål. Detta eftersom kollektivtrafik som drivs med el möjliggör minskade utsläpp och energiförbrukning, samt mindre buller i vår trafikmiljö(2).

Utmaningar – och möjligheter
Framtidens städer ställer stora krav på tillgänglighet och närhet mellan invånare, arbetsplatser och allt annat staden har att erbjuda. Busstrafiken i våra städer står inför stora positiva förändringar de närmaste åren. Samtidigt som beprövad teknik och etablerade drivmedel under många år kommer att vara viktiga för att hålla kollektivtrafiken rullande finns det tydliga tecken på att en helt ny era håller på att göra sitt intåg(3). Elbussarna är energieffektiva och kollektivtrafiken kommer att kunna köra nära människors bostäder och rätt igenom bostadsområden på ett helt annat sätt än idag(4). Vid årsskiftet fanns det 41 helt eldrivna bussar i Sverige, vilket är en fördubbling jämfört med föregående årsskifte. Statistiken visar också att det finns en bredd av leverantörer av eldrivna bussar, och att det idag finns eldrivna bussar registrerade i tio svenska kommuner(5).

Umeå en förebild
En av de städer som satsar på elbussar är Umeå. Stadens ambitiösa planer på att köra stadsbussarna på el har väckt stor uppmärksamhet, både inom Sverige och internationellt(6). Det finns för tillfället nio elbussar i drift i Umeå och satsningen på miljövänliga bussar har bidragit till att kväveoxidutsläpp från busstrafiken har minskat med 19 procent(7). Planen är att upphandla ytterligare 24 helelektriska bussar under 2019, vilket kommer att innebära att 70 procent av stadsbussarna då kommer att vara eldrivna(8).
Satsningen innebär dock stora kostnader. Det handlar om investeringar på runt 200 miljoner kronor och än så länge är det dyrare att använda elbussarna. Varje elbuss kostar cirka 200 000 kronor mer per år, men när marknaden växer är förhoppningen att det blir billigare(9).

Flera finansieringskällor
Finanskrisen har satt märkbara spår i kommunernas ekonomi och den offentliga sektorns budget är ofta otillräcklig för att kunna investera i elbussar. Följande nedskärningar av offentlig finansiering från staten söker kommuner därför efter andra former av finansiering för att möjliggöra investering av elbussar. Verkligheten är att kommunerna behöver komma åt en blandning av finansiering från den offentliga och privata sektorn för att påskynda sina smarta initiativ och dra nytta av de resulterande förbättringarna, såsom besparingar, förbättrad effektivitet, kvalitet och medborgarservice så snabbt som möjligt. Ett varierat utbud av finansieringskällor tillåter kommuner att genomföra samtliga önskade investeringar med hjälp av en kombination av finansiering från den offentliga och den privata sektorn. Olika finansiärer kan anskaffas för de olika typerna av teknikinvesteringar. Ju tidigare de
smarta investeringarna genomförs, desto snabbare kan man se besparingar eller nya intäkter.

2,2 miljarder euro
Forskning från Siemens Financial Services (SFS) beräknade tillgången till finansiering som en typisk kommun skulle kunna komma åt från finansiärer inom den privata sektorn. Forskningen visar att det finns 2,2 miljarder euro tillgängligt från privata finansiärer för utveckling av svenska smarta städer och kommuner. Denna beräkning visar till vilken nivå tillgångsbaserad finansiering kan bidra till att förbättra medborgarnas hälsa, göra de offentliga tjänsterna mer effektiva och ändamålsenliga samt locka företag och talang för ekonomisk tillväxt. Det kommer även resultera i att främja och frigöra den hårt pressade offentliga sektorns kapital för mer visionära och experimentella initiativ för utveckling av smarta städer och kommuner.

Tillgångsbaserad finansiering
Tillgångsbaserad finansiering är lättillgänglig och det är enkelt och snabbt att sätta upp. De erbjuder också hög transparens för övervakning och analys av kostnader. Sådana finansieringsmetoder sprider kostnaden över en överenskommen avbetalningsperiod, med månatliga finansiella betalningar anordnade efter att anpassa den förväntade nyttan över tiden från den nya tekniken. Detta eliminerar behovet av en stor initial utgift, vilket låser upp de tillgängliga medlen för andra utgifter.
Med andra ord ger tillgångsbaserad finansiering kommuner tillgång till den senaste tekniken, utan att behöva ta av knappa kapital eller använda traditionella krediter. Finansieringslösningen kan även täcka andra kostnader såsom installation samt ge flexibilitet att uppgradera tekniken i linje med utvecklingen.

Smarta städer
Kommuner som vill investera i miljövänliga bussar skulle kunna överväga fördelarna med en specialistfinansiär som har en djup förståelse för både de utmaningar och krav den offentliga sektorn står inför. Till skillnad från traditionella finansiärer som kan sakna omfattande teknisk kunskap för att till fullo utvärdera effekten en potentiell investering förstår specialistfinansiärer tekniken och dess praktiska tillämpning inom den offentliga sektorn.
Nya smarta elbussar är bara ett exempel på utvecklingen av smarta städer för att lyckas åstadkomma en tät och attraktiv stad. Det måste dock finnas pengar i budgeten för att genomföra investeringen i första hand. Nedskärningarna i kommunernas offentliga finansiering fortsätter och man kan tydligt se vilken nyckelroll finansiering från den privata sektorn har genom att hjälpa dem att uppnå sina ambitioner och utveckla smarta kommuner och städer.

Gunnar Skagerlind, Siemens Financial Services i Sverige

1 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/klimat-och-luft/mal-for-klimat-och-luft/, 22/05/2017

2 KTH, Här är busslinjerna där trådlösa elbussar är lämpliga, 12/12/2016

3 EBus 2, Bussen tar språnget in i framtiden, 2015

4 Ibid

5 http://powercircle.org/nyhet/hur-manga-elbussar-finns-sverige/, 22/05/2017

6 Ibid

7 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/bullerochluftkvalitet/luftenutomhus/elbussar.4.50066

d59159c01236ea18b86.html, 22/05/2017

8 EBus 3, Umeå intar (el)ledningen i Sverige, 2016

9 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sa-ar-umeas-nya-bussar, 22/05/2017

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Återpublicerat

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *