Content pages
Kraftfulla åtgärder krävs för att klara sjöfartens miljöutmaningar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kraftfulla åtgärder krävs för att klara sjöfartens miljöutmaningar

Det behövs många och samordnade åtgärder för att klara de stora miljöutmaningar som sjöfarten står inför. Det skriver flera av författarna i publikationen ”Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön”.
– Forskarvärlden behöver arbeta tillsammans med både sjöfartens egna aktörer, dess användare och berörda myndigheter för att en varaktig förändring ska kunna komma till stånd, säger Eva-Lotta Sundblad, Havsmiljöinstitutet.
Fartygstrafiken i Sveriges närområden är intensiv. Varje år passerar stora mängder gods och passagerare hamnarna i Östersjön och Västerhavet. Sjöfarten förutspås dessutom öka under kommande decennier, globalt såväl som i Sveriges närområden.
Stor påverkan
I likhet med andra transportslag har sjöfarten en betydande påverkan på jordens klimat, ekosystem och människors hälsa. Stora utsläpp av bland annat svaveloxider, kväveoxider och koldioxid påverkar både vatten och luft negativt. Även sjöfartens utsläpp av olja och avloppsvatten skadar havsmiljön, liksom det undervattensbuller som fartygen genererar och som stör många havslevande djurs kommunikation.
– Samhället behöver både en livskraftig sjöfart och en god havsmiljö med fungerande ekosystem. Där är vi inte idag, och därför ser vi ett behov av den här publikationen, säger Eva-Lotta Sundblad, ordförande i Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp.
Ökad samverkan krävs
I ”Åtgärder för att minska sjöfartens påverkan på havsmiljön” ger några av Sveriges främsta forskare inom sjöfart och miljö, tillsammans med andra aktörer inom området, sin syn på viktiga åtgärder som pågår och som behöver vidtas i framtiden. Förutom myndigheters insatser i form av skarpare regelverk, stöd till teknikutveckling och ekonomiska styrmedel krävs även en ökad samverkan mellan sjöfartens olika aktörer, konstaterar författarna.
Innehåll
En av de mest dagsaktuella texterna diskuterar vilken roll handel med utsläppsrätter skulle kunna spela i sjöfartens arbete för minskad miljöpåverkan. Övriga texter handlar bland annat om alternativa bränslen och användning av skrubbrar, hur havsplanering kan främja helhetstänk kring miljön, forskares kartläggning av Östersjöns undervattensbuller, miljönyttan av att fartyg håller en låg fart, hur hamnar kan stödja sjöfartens avfallshantering samt den roll transportköpare har för en hållbar transportsektor.
Publikationen, som ges ut av Havsmiljöinstitutet, vänder sig till den som är intresserad av eller arbetar med sjöfart och miljö.
Källa: havsmiljoinstitutet.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *