Content pages
Stort slarv med skyddsutrustning bland svenska hantverkare – sex av tio drabbade av skador i jobbet | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stort slarv med skyddsutrustning bland svenska hantverkare – sex av tio drabbade av skador i jobbet

En Sifo-undersökning bland svenska hantverkare, framtagen av Snickers Workwear, visar att de slarvar rejält med sin skyddsutrustning. Endast 10 procent använder alltid andningsskydd när de borde och endast en tredjedel använder alltid sina knäskydd. Sex av tio uppger också att de råkat ut för arbetsskador det senaste året.
I undersökningen uppger 52 procent av hantverkarna att det slarvas för mycket med skyddsutrustningen på deras arbetsplatser. Mest slarvas det med andningsskydd, knäskydd, skyddsglasögon, hjälm och hörselskydd som inte används i tillräcklig utsträckning.
– Det är oroväckande och förvånande läsning eftersom de flesta professionella hantverkare arbetar i miljöer där de utsätts för högt buller, damm, lyfter tungt och ofta arbetar knästående. Att göra detta i flera år utan att skydda sig ordentligt kan få allvarliga konsekvenser för hälsan, säger Eva Vingård, professor emeritus i Arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet och fortsätter:
– Det bästa är naturligtvis om arbetsmiljön kan bli så bra att skador inte uppstår men ofta är detta svårt fullt ut inom hantverksyrkena. Att då använda skyddsutrustning är ett måste om man vill behålla hälsan både under och efter arbetslivet.
Många orsaker
Många hantverkare uppger också att de lider av värk och smärta, mest i knä och rygg. Det gäller mer än 60 procent av de svarande.
Det finns flera skäl till att hantverkarna slarvar med att skydda sig. I undersökningen uppger de lathet, tidspress och krav på effektivitet. Hälften anser att för mycket skyddsutrustning hindrar dem i deras arbete. Mer än var femte säger att arbetsgivaren inte alltid förser dem med den skyddsutrustning och arbetskläder som behövs. Men en tredjedel av de svarande uppger också att det finns attityder på arbetsplatsen som ligger bakom att de inte använder den skyddsutrustning som finns.
– Vi har länge sett att det inom branschen finns lite av en macho-kultur som gör att det ”tillåts” slarv med att använda skydd. Tids- och effektivitetskrav går före den personliga säkerheten. Omedvetenheten om riskerna är också stor, säger Camilla Monefeldt Kirstein, affärsområderschef på Snickers Workwear
– Här kan vi fylla en funktion med de smarta arbetskläder vi utvecklar. Med hjälp av dem påminns hantverkaren om bullernivå och antal knänedslag per dag och larmas om ljudnivån varit för hög eller om knäskydden behöver bytas vilket är viktig information för att på både kort och lång sikt undvika arbetssjukdom och skador, avslutar Camilla Monefeldt Kirstein.
Några siffror ur undersökningen:
– 50 procent använder sällan eller aldrig andningsskydd när de borde.
– Endast 10 procent använder alltid andningsskydd.
– Endast 31 procent använder alltid knäskydd.
– 39 procent byter aldrig de knäskydd som används (som slits ut precis som skosulor).
– Endast 39 procent använder alltid hörselskydd.
– Endast 39 procent använder alltid hjälm.
– Endast 26 procent använder alltid skyddsglasögon.
Källa: hultaforsgroup.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *