Content pages
Värdefulla råvaror i uttjänta däck | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Värdefulla råvaror i uttjänta däck

scandinavian_enviro

Uttjänta däck behöver inte vara oanvändbara. Faktum är att de innehåller ett flertal värdefulla material som går att utvinna och återanvända. Här spelar Scandinavian Enviro Systems AB en viktig roll genom att med hjälp av modern teknik tillvarata materialen och därmed dra sitt strå till stacken för det moderna kretsloppssamhället.

Scandinavian Enviro Systems AB har utvecklat en teknik för återvinning av material ur uttjänta bil- och gruvdäck. Verksamheten har 15 år på nacken och har därmed haft gott om tid på sig att utveckla och förfina den teknik man använder sig av. Med en sofistikerad metod kan man utvinna kimrök, olja, stål och gas som sedan säljs till industrin och blir till nya produkter. Därmed bidrar Scandinavian Enviro Systems i allra högsta grad till minskad miljöpåverkan och reducerade CO2-utsläpp i det moderna kretsloppssamhället.
Idag innefattar verksamheten också dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB, vilket driver en test- och demonstrationsanläggning i Åsensbruk i Dalsland. Denna utgör en viktig del av verksamheten och är väsentlig för aktörer med ambitioner att investera i liknande anläggningar.

Sofistikerad process
Det är med hjälp av en modern och synnerligen sofistikerad metod som Scandinavian Enviro Systems kan utvinna material ur uttjänta däck. Den bygger på så kallad CFC-teknik, vilken Scandinavian Enviro Systems genom åren har vidareutvecklat via ett flertal pilotanläggningar. Arbetet resulterade i ett patent som beviljades 2009 och är en teknik som benämns EHD, Enhanced Heat Distribution, vilken idag är patenterad i ett 20-tal länder.
Processen för utvinning av material baseras på pyrolys, vilket innebär termokemisk nedbrytning av organiskt material vid förhöjda temperaturer i frånvaro av syre. Det medför att materialet inte förbränns utan snarare bryts ner i olika beståndsdelar, vilket i detta fall är liktydigt med kol, olja, stål och gas. Man använder sig av värmebearbetning med hjälp av upphettad gas via den så kallade CFC-processen (Carbonized by Forced Convection). Här jobbar Scandinavian Enviro Systems med patenterad teknik som gör att man har full koll på temperaturen i pyrolysprocessen.

Högkvalitativa produkter
CFC-processen möjliggör framställning av slutprodukter av mycket hög kvalitet. Kimrök är ett svart färgpigment som består av rent kolpulver, och används i huvudsak som en produktionskomponent i gummiprodukter, som färgpigment eller UV-skydd för plastprodukter. Bil- och däckindustrin är de främsta användarna av denna produkt.
Scandinavian Enviro Systems utvinner också eldningsolja, vilken passar utmärkt i industriella förbränningsprocesser. Man utvinner också gas som genererar energi motsvarande 1 600 kWh per ton uttjänta däck. Den utvunna gasen gör att bolagets anläggning blir mer eller mindre självförsörjande.
Sammantaget handlar verksamheten i Scandinavian Enviro Systems AB om synnerligen lönsam återvinning. Den höga kvaliteten på de produkter man framställer, inte minst beträffande kimrök, skiljer företaget från dess konkurrenter. Man bedriver en verksamhet som onekligen ligger i tiden och ambitionen är att fortsätta på den inslagna vägen och utveckla utvinningstekniken ytterligare. Man hoppas också kunna fortsätta leverera återvinningsanläggningar på den globala marknaden.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *