Content pages
NCC Construction skapar morgondagens samhälle | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC Construction skapar morgondagens samhälle

Arenatoppen, en del av Arenaparken.

NCC är ett begrepp i bygg- och anläggningsbranschen som borgar för kvalitet och pålitlighet. Målet är att vara en komplett samhällsbyggare som ska agera som en partner till övriga aktörer på marknaden, och här spelar NCC Construction Sverige en viktig roll.

NCC bildades 1989 då Jonassons Byggnads AB och NCC slogs samman. Sedan dess har företaget vuxit sig mycket starkt på marknaden och har genom åren byggt upp ett starkt förtroende och ett gott rykte bland sina kunder. I koncernen ingår NCC Construction Sverige som är en rikstäckande aktör inom hus- och anläggningsbyggande, bostadsbyggande, boutveckling och service. Här står begrepp som miljö och kvalitet alltid i centrum i arbetet som präglas av långsiktighet och en stark lokal närvaro. Bolaget jobbar med både små och stora projekt som på ett effektivt sätt förenar det lokala företagets närhet med storföretagets styrka. Drift- och underhållskontrakt inom en rad olika områden gör att företagets ansvarsområde sträcker sig över allt ifrån skötsel av parker och lekplatser till anläggning av stora vägar.

Kompetent partner
På NCC arbetar man dessutom med ett industriellt effektivt tänkande och man strävar alltid efter att värna om sin personal via olika utbildnings- och utvecklingsprogram. För NCC Construction är inget projekt det andra likt. Man strävar efter att vara en kompetent samarbetspartner med ett högt mått av kundnytta och hög konkurrenskraft. Målet är att alltid leva upp till de krav som ställs på miljö, energi och kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt, och därmed vara ett av de ledande företagen i branschen i arbetet med att utforma morgondagens samhälle. Det gäller inte minst verksamheterna i Malmö och Lund där Kristian Jansson är marknadsansvarig.
– Det är viktigt att befinna sig nära marknaden, varför jag har två arbetsplatser, säger Kristian när vi träffar honom i just Lund.
– Både här och i Malmö händer det mycket. Samtidigt har det dykt upp många nya aktörer på marknaden, men detta får vi leva med, säger Kristian Jansson.
Han berättar att man ofta arbetar efter principen ekonomiskt mest fördelaktiga pris enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, när det gäller kommunala och statliga upphandlingar. Här är det inte bara priset, utan också kvalitet och mjuka parametrar som avgör vem som får det aktuella uppdraget. Kristian nämner badanläggningen i Burlöv som ett exempel där kommunen lät alla inblandade parter redogöra för vad var och en kunde erbjuda och ämnade göra om de vann upphandlingen.
– Det är ett förfarande som blir allt vanligare. Jag tycker det är positivt, inte minst mot bakgrund av att beställaren vet exakt vad denne kommer att få, påpekar Kristian Jansson.

Miljön i fokus
NCC Construction är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Att arbeta med miljöfrågor blir allt viktigare, anser Kristian Jansson och nämner att det handlar om allt ifrån saneringsarbeten till att arbeta med rätt material. NCC är branschledande när det gäller att miljöklassificera byggnader. Miljöarbetet hänger dessutom i mångt och mycket samman med kostnader, och även här jobbar NCC Construction aktivt för att hålla nivåerna nere. Kristian Jansson nämner bland annat bostadsprodukterna Design Duo och Quattro som är så genomarbetat in i minsta detalj att kostnaderna har sänkts betydligt.
Kristian trivs med att jobba i en expansiv region och ser stor utvecklingspotential framöver.
– Med ESS och Max IV växer Lund, vilket lär innebära fler och mer omfattande uppdrag för oss. Dessutom har kommunen stora planer kring stationsområdet, samtidigt som ortens företag växer. Vi går en spännande framtid till mötes, konstaterar Kristian Jansson.

Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *