Content pages
Långsiktigt arbete för hållbar energiförsörjning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Långsiktigt arbete för hållbar energiförsörjning

långsiktigt

Europas behov av importerad fossil energi blir allt större. EU vill möta den negativa utvecklingen och arbetar kontinuerligt med frågor som syftar till att skapa en hållbar och långsiktig energiförsörjning för medlemsländerna. Det är dock en lång process med varierande resultat i olika länder och regioner.

EU har länge ansett att energifrågorna är medlemsländernas nationella angelägenhet. Trots detta är EU:s arbete för långsiktig energiförsörjning inget nytt. Det framgår av IF Metalls rapport ”Hotet mot vår miljö: Industrin – en del av lösningen”. Redan 2006 kom EU:s grönbok ”En europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning”, som ett konkret svar på det raktum att Europas behov av importerad fossil energi blir allt större. En grönbok är ett samrådsdokument där idéer och åtgärder presenteras, och syftet är att sedermera utveckla idéerna till mer formella förslag för åtgärder och lagstiftning. Under ett senare toppmöte mellan EU:s stats- och regeringschefer togs långtgående bindande beslut inom energiområdet. Man formulerade bland annat att andelen förnybar energi 2020 ska uppgå till 20 procent för hela EU, nya satsningar på energieffektivisering samt ett uttalat mål om att energiförbrukningen ska minska med 20 procent jämfört med prognostiserad energiförbrukning. Samtidigt konstaterades att medlemsländerna har olika förutsättningar att lyckas beroende på tillgång på befintliga energislag, till exempel vattendrag eller gynnsamma vindförhållanden.

Efterlyser avreglering
EU:s ambition är att på sikt utforma en inre marknad för energi i syfte att trygga långsiktig energiförsörjning. Ett led i den utvecklingen är att förmå medlemsländerna att avreglera sina elmarknader och öppna upp för konkurrens, men här visar länderna på vitt skilda resultat. Ett problem är att många marknader domineras av en eller ett fåtal aktörer, och härutöver finns stora skillnader avseende ländernas åtgärder för att öppna upp marknaden. En utbyggnad av överföringskapaciteten av energi mellan länderna är en förutsättning för att skapa en gemensam marknad, men samtidigt finns en risk att vissa länder väljer att inte bygga ut den egna kapaciteten, utan i stället förlita sig på import från andra länder.

Betydande investeringar krävs
Samtidigt konstaters att en positiv utveckling inom området förutsätter betydande investeringar under kommande år i syfte att bygga ut kapaciteten. I EU:s grönbok ”Grönbok om marknadsbaserade styrmedel för miljöpolitiken och andra närliggande politikområden” tar man bland annat upp hur användningen av styrmedel kan främjas. En förenkling och utveckling av direktivet om energibeskattning är ett av flera förslag. Ett annat är att dela upp EU:s minimiskattenivåer i en energiskatt och en miljöskatt. Här föreslås att alla bränslen i första hand ska beskattas utifrån sitt energiinnehåll. Eftersom olika utsläpp produceras vid förbränning av olika bränslen skulle beskattningen i andra hand också kunna baseras på energins miljöaspekter. Diskussioner förs om att undanta sektorer som omfattas av utsläppshandeln från energibeskattningens miljödel.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *