Content pages
Kräver förändring av plan- och bygglagen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kräver förändring av plan- och bygglagen

??????????

Plan- och bygglagen är föråldrad. Det menar man på Entreprenörskapsforum som i en rapport belyser hur regleringar av byggandet påverkar samhällsbyggandet och i förlängningen hela den svenska ekonomin.

I Entreprenörskapsforums rapport ”Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling” ställer man sig frågan varför de regelverk som styr byggande och markanvändning är så påverkade av principer som ligger så långt från marknadsekonomin? Man konstaterar att byggmarknaden i Sverige är mer reglerad än de flesta andra marknader och spekulerar i att de flesta samhällsplanerare saknar grundläggande kunskaper i modern ekonomisk teori. Bland landets byggföretag känner många ett tvång att, utöver att följa branschens redan hårda regelverk, leva upp till alla de byggregleringar som införts av den offentliga sektorn på såväl kommunal som nationell nivå. Följden blir motsättningar mellan kommunala bestämmelser och plan- och bygglagen (PBL). Ett mer marknadsanpassat byggande efterfrågas för att möta den negativa trend som landets storstadsregioner upplever kring lågt bostadsbyggande, snabba prisuppgångar och långsam produktutveckling. Orsaken stavas av hård reglering och bristande konkurrens.

“Begränsar och förhindrar”
I rapporten konstaterar man att plan- och bygglagen genom åren i stort sett förblivit oförändrad, trots att både de fysiska förutsättningarna för byggande och boende har krävt att lagen moderniserats. Det har resulterat i negativa konsekvenser för investeringar och ekonomisk tillväxt, liksom för kreativitet och innovationer. Samtidigt, menar man, har plan- och bygglagen blivit ett kraftfullt instrument för staten i dess begränsning av kommuners, hushålls och företags decentraliserade beslut. Man beskriver den som “ett omfattande lagverk som begränsar och ibland förhindrar bostadsbyggande och näringslivets investeringsprojekt” och gör jämförelser med andra europeiska länder där utvecklingen varit densamma. Lagstiftningen är för centralistisk, vilket gör att den motverkar sund konkurrens. Tidskrävande överklaganden är en annan följd av att lagen inte har moderniserats, liksom överpriser på bostäder i framför allt storstadsregionerna samt långa köer till attraktiva hyreslägenheter.

Mer konkurrens
Entreprenörskapsforum beskriver plan- och bygglagen som vildvuxen och menar att den har försvårat, fördyrat och i vissa fall även förhindrat investeringar och långsiktig planering i kommuner, företag och hushåll. Avsikten med lagen, det vill säga att undanröja eller minimera bebyggelsens negativa effekter, har varit god, men i stället har en mängd regler och restriktioner inneburit att landets samlade fastighetsvärde har minskat. Nu krävs, betonar man, mer marknadsekonomiska incitament, mer decentralisering och mer konkurrens. Plan- och bygglagen måste helt enkelt förenklas, bland annat genom större kommunalt inflytande, vilket i förlängningen skulle leda till ett större utbud av byggfärdig mark, mer flexibel markanvändning och större valfrihet.
I rapporten konstateras avslutningsvis att forskning och utveckling numera har en avgörande betydelse för många branschers konkurrenskraft, men att byggbranschen i mångt och mycket saknar den typen av resurser. Genom att förändra plan- och bygglagen spår man ökad kreativitet bland arkitekter och andra formgivare samt ökade investeringar i teknisk forskning och produktutveckling inom byggföretagen.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *