Content pages
Konkurrensproblem med kommunala företag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konkurrensproblem med kommunala företag

ulrica_dyrke

De kommunala företagen blir allt fler och deras omsättning ökar. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket. Tyvärr innebär detta fortsatta och växande utmaningar för konkurrerande privata företag.

I rapporten ”Kartläggning av kommunala bolags försäljningsverksamhet – I konflikt med privata företag” har Konkurrensverket gjort en kartläggning av kommunala företags försäljningsverksamhet. Kartläggningen har omfattat 135 kommunala bolag i 29 kommuner. Undersökningen visar att bolagen får 78 procent av intäkterna från andra aktörer än den egna kommunen, främst från privatpersoner, hushåll och företag i den egna kommunen. Studien visar även att drygt 60 procent av de kommunala bolagen upplever konkurrens. Konkurrensverket landar i slutsatsen att konfliktytan mellan privata och kommunala företag består och sprider sig till nya områden.

Små företag drabbas hårdast
I Konkurrensverkets pressmeddelande konstateras att det finns risker för att kommunal försäljning slår ut privata företag. Sådana risker ser även vi på Företagarna, vilket vi har flaggat för under flera år.
Konkurrensverkets rapport bekräftar den bild som presenterades i Företagarnas rapport “Osund konkurrens – fortfarande ett problem för små företag” (juli 2013). Företagarnas rapport visade att de privata företag som drabbas upplever ökade konkurrensproblem från offentlig sektor, däribland kommunala företag. Problemen är ofta särskilt kännbara för små företag som verkar lokalt på orten. De privata företagen har ofta svårt att möta konkurrensen från skattefinansierade aktörer.
Det kan exempelvis handla om småskaliga företag som upplever att de möter hård konkurrens från kommunala aktörer, bland annat inom områdena restaurang, konferens, camping och elinstallation. I Konkurrensverkets undersökning har det även förekommit kommunal försäljning av marmelad, traktortjänster, matjord, badkläder med mera.

Riskerar att slås ut
Det är tråkigt att behöva konstatera att denna typ av konkurrensproblem kvarstår och förefaller växa i omfattning. Utvecklingen är givetvis framför allt negativ för de drabbade privata företagen som riskerar att slås ut från marknaden. Det är dock i ett större perspektiv även negativt för företagande och ekonomisk tillväxt. De små företagen behövs för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen – fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen.
Det borde ligga i kommunledningarnas intresse att skapa förutsättningar för företagande på orten. Det lokala företagsklimatet är av stor betydelse för att skapa jobb och tillväxt på kommunal nivå. Företagarnas rapport ”Välfärdsskaparna” (september 2013) visar även att de små, lokala företagen och deras anställda sammantaget är den klart största skattebetalaren på kommunal nivå. Det finns alltså all anledning för kommunerna att undvika att slå undan benen för de små företagen på orten.
Konkurrensverkets rapport är en påminnelse om behovet av att komma till rätta med de växande konkurrensproblem som privata företag upplever från offentlig sektor, bland annat i form av kommunala företag. Vi på Företagarna kommer att fortsätta att uppmärksamma dessa viktiga frågor för att vända den negativa utvecklingen. Små företag måste kunna få verka och växa utan att bli undanträngda från marknaden av kommunala aktörer.

Ulrica Dyrke, jurist och konkurrensexpert Företagarna

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Juridik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *