Content pages
Färsk rapport: Högutbildade tre gånger så produktiva | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Färsk rapport: Högutbildade tre gånger så produktiva

????????n

Hälften av den ekonomiska tillväxten 2001-2010 har skett tack vare en ökad andel högutbildade anställda, inte den tekniska utvecklingen. Det framgår av en ny forskningsrapport från Entreprenörskapsforum som samtidigt efterlyser en rad åtgärder för att inte landets tillväxt ska hämmas.

Resultaten av Entreprenörskapsforums rapport visar även att högutbildade som börjar arbeta inom näringslivet är närmare tre gånger så produktiva jämfört med lågutbildade. Men matchningen på arbetsmarknaden har markant försämrats. Det innebär inte bara svårigheter för företagen att hitta den kompetens och det yrkeskunnande som de efterfrågar. Det leder också till att svenska företags innovationskapacitet minskar.

I rapporten Swedish Economic Forum Report – En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt – presenteras forskning som visar att det finns ett betydande behov av arbetsmarknadsreformer i Sverige. I rapporten visas bland annat att ökad rörlighet har en tydlig positiv effekt på företagens innovationsförmåga. Förklaringarna är en bättre matchning men också att rörlighet bidrar till större nätverk. Båda dessa effekter bidrar till att kunskap – som finns hos arbetstagaren – sprids och bättre kan användas i företagens innovationssatsningar.
– Att rörlighet har en tydligt positiv effekt på innovation är ett viktigt resultat eftersom innovation anses vara nyckeln till konkurrenskraft och hög tillväxt. Särskilt viktigt är det också för en regering som vill lyfta fram just innovationssatsningar, säger Johan Eklund, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor JIBS.

Enkelhet efterlyses
En första generell ekonomisk-politisk slutsats av rapporten och för att förbättra matchningen är att stärka incitamenten för att söka utbildningar som efterfrågas på marknaden. En viktig åtgärd är att utbildningspremien på högre, och av näringslivet efterfrågad utbildning, ökar och bättre motsvarar utbildningarnas bidrag till produktiviteten. Differentierade studiebidrag eller återbetalningskrav på studielån kan vara sätt att uppmuntra studenter att välja utbildningar där det råder brist på personal.
En andra generell ekonomisk-politisk slutsats är att ökad rörlighet på arbetsmarknaden har positiv effekt inte bara på produktivitet utan också på innovationer och i förlängningen tillväxt. Den svenska arbetsmarknaden är förhållandevis hårt reglerad för fast anställda med strikta uppsägningstider, arbetstider och turordningsregler, samtidigt som visstidsanställda har ett relativt svagt skydd.
Det finns behov av en modernisering av arbetsrätten med tydligare fokus på kompetenshöjande insatser och omställning samt mindre av inlåsningseffekter. Lagar och regler som begränsar rörligheten, bör avskaffas och ersättas av en mer generös arbetslöshetsersättning och högkvalitativa utbildnings- och fortbildningsmöjligheter. En professionaliserad och konkurrensutsatt arbetsförmedling med tydliga drivkrafter för att arbetslösa långsiktigt ska återinträda på arbetsmarknaden är också en centralt viktig komponent i en fungerande arbetsmarknad. Förutsättningarna bör också förstärkas för nya typer av anställningsformer, till exempel egenanställningar.
En tredje generell ekonomisk-politisk slutsats är att andra regleringar också påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. Bostadsmarknaden är ett exempel med långa ledtider för byggprocessen, hyresreglering, med mera. Likaså adderar en bristande infrastruktur, flyttskatter med mera, till redan befintliga arbetsmarknadsfriktioner.

Matcha behoven
Det finns en överhängande risk att Sveriges konkurrenskraft hämmas om storstadsområdena inte tillåts växa sig täta. Täta miljöer är hem åt de mest produktiva sysselsatta – de som genererar lejonparten av innovationerna i näringslivet – och som utgör den miljö där de flesta nya små- och medelstora företag kan växa fram.
Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapssatsningar inte räcker för att klara Sveriges framtida tillväxt, kunskapen måste också matcha de behov som finns. Kompetensförsörjningsproblemet måste därför angripas utifrån flera men kompletterande policyområden.

Källa: entreprenorskapsforum.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

2 Responses

Kommentera
 1. Örjan Strandberg
  feb 20, 2015 - 12:10 e m

  Innovationskapacitet har ingenting med utbildningsnivå att göra. Kreativitet och annorlunda tänkande -‘utanför boxen’ – är snarare en motsatt domän till insamlad kunskap.
  De allta flesta framstående innovationerna kommer inte från kunskapstäta miljöer såsom universitet och högskolor, de kommer från individer med en särskilt specialiserad talang för problemlösning. Somliga studier kvantifierat denna talang att finnas hos kanske 5% av en befolkning.
  Innovativt framgångsrika företag förstår att rekrytera dessa talanger till sig.

  Örjan Strandberg,
  ordförande Stockholms Innovatörskrets

  Reply
 2. Örjan Strandberg
  feb 23, 2015 - 07:00 f m

  Min första kommentar infördes av någon anledning inte. Speciellt i debatter, seminarier och i artiklar om innovation/innovativa företag, framhåller oftast företrädare för universitetssfären hur viktig utbildning (och forskning) är.

  Jag säger att utbildning och kreativitet är två diametrala motsatser; den ena läser sig till andras problemlösningar, den andra löser problem.
  De mest innovativa företagen är INTE de som har flest högutbildade, utan de som lyckas attrahera den c:a 5%-iga andel av en befolkning som besitter särskild kreativ talang. De personerna är inte ens ofta de som har de högsta akademiska meriterna.

  Sverige backar just nu vad gäller innovativ tillväxt, bl.a beroende på förväxlingen forskare-innovatör. Detta systematiska tankefel kostar oss tiotals miljarder per år.
  Läs mer på: http://fakta.swedinvent.se

  Örjan Strandberg,
  ordförande Stockholms Innovatörskrets

  Reply

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *