Content pages
Pålningsexpert på stabil grund | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pålningsexpert på stabil grund

pålab

Helheten är företaget Pålabs främsta styrka. Pålab företräder ett komplett koncept kring pålning, spontning och grundförstärkning för alla typer av byggprojekt, och förfogar över såväl maskinpark som personal för att leva upp till alla högt ställda krav.

Pålab etablerades 2003 och har sedan dess haft en mycket gynnsam utveckling. Ett tiotal anställda har blivit 55, vilka jobbar i ett upptagningsområde som i princip sträcker sig över hela Sverige med fokus på storstadsområdena.
– Vi har varit i de flesta större städerna i Sverige men även åtagit oss utlandsjobb, bland annat på Malta och Bahamas. Våra främsta uppdragsgivare är större byggföretag som saknar egen kompetens avseende grundläggning, berättar Björn Peterson som leder verksamheten i Pålab.

Helhetskoncept
Björn lyfter fram bolagets helhetskoncept som omfattar allt som rör professionell pålning, spontning och grundförstärkning. Avseende pålning jobbar man med ett flertal olika metoder beroende på krav och rådande geotekniska förhållanden. Pålab är marknadsledande i Skandinavien när det gäller injekteringspålar som utgör ett utmärkt komplement till traditionell pålning, och som dessutom är såväl skonsamma som sättningshämmande och kostnadseffektiva.
– Vi använder injekteringspålar i besvärliga grundförhållanden då det till exempel kan vara svårt att nå fast botten, säger Björn Peterson och nämner i sammanhanget även stålrörspålar där Pålab sedan länge verkat i branschens framkant. Här arbetar man uteslutande med CE-märkta och certifierade pålar.
Pålab utför även pålning för villabyggnation samt jobbar med såväl betongpålar som stålkärnepålar. Beträffande de förstnämnda utför man både stödpålning och kohesionspålning med betong som bas. Stålkärnepålar används när belastningskraven är extra höga och stor vikt läggs vid att minimera påverkan av kringliggande omgivningar.

Erfarenhet och kompetens
Pålab erbjuder också spontning där man arbetar med tre olika metoder beroende på mark- och byggnadsförhållanden; tätspont, Berlinerspont och borrad rörspont. Bolagets tredje stora arbetsområde är grundförstärkning där Pålab är specialister när det gäller grundförstärkningar i befintliga fastigheter, industrier och broar.
– Det handlar inte enbart om att bevara, säkra och förbättra befintliga konstruktioner, utan också om att förebygga sättningar. Vi står för skonsamma och prisvärda lösningar och kan erbjuda ett helhetskoncept som innefattar schakt, armering och gjutning, säger Björn Peterson och tillägger att grundförstärkningsarbetet även omfattas av noggrann uppföljning genom hela byggprocessen.
Pålab arbetar härutöver även med grundvattensänkning, det vill säga att man med hjälp av olika system, bland andra Wellpoint, kan sänka av grundvattnet lokalt under en begränsad tid för att kunna arbeta i torrhet under ordinarie grundvattennivå. Vidare jobbar man också med jordspikning, betongsprutning och injektering.
Det är med andra ord ett omfattande program av professionella tjänster som Pålab representerar.
– Vi företräder en komplett organisation för helhetslösningar inom grundläggning och har genom åren samlat på oss både erfarenhet och kompetens som gör oss till en av de ledande aktörerna i branschen. Dessutom förfogar vi över en komplett maskinpark med ett 20-tal anläggningsmaskiner som gör att vi kan ta oss an alla typer av uppdrag kring pålning och grundarbete, fastslår Björn Peterson.

Research: Håkan Larsén
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *