Content pages
Industrins utsläpp fortsätter minska | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Industrins utsläpp fortsätter minska

utsläpp

Det kan klinga falskt i många öron när industrisektorn påstår att man bidrar till en bättre miljö. Men ekvationen är egentligen enkel; en sektor med stor miljöpåverkan har också möjligheter att förbättra den genom kraftfulla åtgärder. Så sker också. Enligt tillgänglig statistik minskar industriföretagen sina utsläpp år efter år, och det är en trend som tycks hålla i sig.

Det är förstås ingen hemlighet att industriföretag påverkar miljön genom utsläpp, luktproblem, buller, utvinning av råvaror och transporter. Frågan om dess miljöpåverkan har förstås varit aktuell länge men förändrats med tiden, inte minst i takt med modern forskning. Till exempel var försurning länge den hetaste av alla miljöpotatisar, men under senare år har fokus flyttats allt mer till utsläpp med global påverkan, framför allt avseende växthusgaser. Utvecklingen av utsläpp visar tydligt att industrins satsningar på miljöarbetet ger resultat. Faktum är att utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid, flyktiga organiska ämnen och partiklar har minskat betydligt sedan 1970-talet. Samtidigt visar detaljerade trendstudier från 1990 och framåt på fortsatta minskningar för alla ämnen, undantaget koldioxid som i princip har varit konstant. Statstiken kommer från studien ”Några miljöindikatorer för svenskt näringsliv”, signerad IVL Svenska Miljöinstitutet.

Moderna produktionsprocesser
Moderna produktionsprocesser är den främsta förklaringen till den positiva utvecklingen. Enligt Ångpanneföreningens energi- och miljöfakta har industrins totala svavelutsläpp minskat med nästan två tredjedelar sedan 1990. En annan stor miljöbov är kväveoxiden som bland annat orsakar försurning och övergödning. Fordonstrafiken tillsammans mes stationär förbränning står för en majoritet av utsläppen, men här konstateras, enligt IVL:s rapport, att näringslivet sedan 1990 har minskat sina processutsläpp från 50 000 till 15 000 ton. Industrin har samtidigt minskat utsläppen av organiska ämnen, vilka bidrar till marknära ozon, bland annat genom minskad användning av organiska lösningsmedel vid rengöring och ytbehandling. Katalytisk avgasrening på bensindrivna bilar har samtidigt minskat utsläppen av flyktiga organiska ämnen.

Koldioxidutsläpp
Det som de flesta förknippar den moderna miljödebatten med är utsläppen av koldioxid från fossila bränslen. Här ser utvecklingen inte lika positiv ut i och med att utsläppsnivåerna har varit mer eller mindre konstanta ända sedan 1980-talet. Däremot har koldioxidutsläppen från stationära källor minskat sedan 1970-talet, och här förmodas energiutvinningen utgöra en väsentlig orsak. Ökad användning av kärnkraft och biobränslen i stället för olja har bidragit till den positiva utvecklingen, liksom stora investeringar i energieffektivisering.

Sverige i framkant
En annan alltid lika aktuell miljöfråga rör förekomsten av partiklar i luften, vilka utgör en källa till en rad olika sjukdomar. Inom det här området arbetade industrin aktivt redan under 70- och 80-talen, vilket lett till att förekomsten av partiklar på grund av industrins förbränning numera är väsentligt mindre än för några decennier sedan. Här ligger Sverige i framkant, och det gäller också utsläpp i våra vattendrag där inte minst användandet av rent processvatten i samband med kylning bidragit till den positiva utvecklingen. Vi är också framstående när det gäller återvinning där industriavfallet har minskat avsevärt sedan 1970-talet.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *