Content pages
Kraftsamling mot olyckor i byggbranschen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kraftsamling mot olyckor i byggbranschen

kraftsamling

Byggbranschen drabbas varje år av olyckor och dödsfall. Nu kraftsamlar 14 arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att bryta den negativa trenden. I sin rapport listar de ett flertal viktiga åtgärder för att nå målet; en nollvision kring arbetsplatsrelaterade olyckor på landets byggarbetsplatser.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, SEKO, Maskinentreprenörerna, Sveriges Byggindustrier, Unionen och Plåtslageriernas Riksförbund är bara några av de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som i ett aktivt samarbete strävar efter att utforma sunda och säkra byggarbetsplatser i Sverige. Genom rapporten ”En säker arbetsplats – Din och min arbetsmiljö” vill man öka engagemanget och kunskapen hos inblandade aktörer kring arbetsmiljöfrågor. Man arbetar efter en nollvision som innebär att inga olyckor ska inträffa på landets byggarbetsplatser. Attityder och beteenden är något som lyfts fram och här menar man att ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren som lägger grunden till en bra säkerhetskultur i bolaget. Genom att låta medarbetarna vara delaktiga i arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ges de möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation. Det är viktigt att skapa ett positivt engagemang, och på så sätt hålla arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna levande och synliga. Kommunikation är väsentligt i sammanhanget, liksom uppföljning av exempelvis handlingsplaner.
I rapporten skriver man att alla branschens aktörer måste vilja, våga och välja att vara goda förebilder och inse att en god arbetsmiljö är ett teamwork där alla måste bidra. Alla måste förstås följa ordnings- och skyddsregler, inte ta riskfyllda genvägar på grund av tidsbrist eller bekvämlighet samt vara medveten om sitt eget beteende på arbetsplatsen.

Roller och ansvar
Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön i företaget och därmed ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga att medarbetarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetet ska bedrivas i samverkan med medarbetare och skyddsombud, men medarbetarna ska också ges möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö. Samtidigt har den enskilde medarbetaren en skyldighet att följa givna föreskrifter.
Även skyddsombudet spelar en viktig roll i sammanhanget som arbetstagarnas röst kring olika skyddsfrågor. Enlig lag har skyddsombudet rätt att till exempel ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, få arbetsmiljöutbildning samt delta vid planering av åtgärder avseende arbetsmiljön. Personen i fråga har dessutom rätt att stoppa arbetsuppgifter som denne anser vara särskilt riskfyllda och i värsta fall kräva att Arbetsmiljöverket ingriper om arbetsgivaren inte självmant vidtar tillräckliga åtgärder. Skyddsombudet har dock själv inget ansvar för den rådande arbetsmiljön, där vilar ansvaret helt på arbetsgivaren.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
I rapporten förespråkas systematiskt arbetsmiljöarbete. Man hänvisar till Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter i ämnet, vilka omfattas av regler om hur arbetsgivaren på ett metodiskt sätt ska bedriva ett dagligt arbetsmiljöarbete. Det handlar bland annat om att arbetsmiljöarbetet inte ska bli åsidosatt utan tvärtom utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det innebär i korthet att arbetsgivaren i samverkan med arbetstagare och skyddsombud ska undersöka arbetsmiljön för att identifiera eventuella olycksrisker, bedöma graden av de risker som identifieras, åtgärda dessa omedelbart alternativt upprätta en handlingsplan, samt kontrollera att åtgärderna fått avsedd effekt.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *