Content pages
Vindkraften fortsätter växa | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vindkraften fortsätter växa

vindkraftverken

Vindkraften fortsätter vara den snabbast växande förnybara energikällan, men utbyggnaden är kontroversiell. Buller och ett förfulande av landskapsbilden är argument som motståndarna framhåller.

Vindkraft är ingen ny företeelse, snarare tvärtom mot bakgrund av att människan i alla tider har tagit vara på vindens kraft för att driva till exempel båtar, kvarnar och pumpar. Dagens moderna vindkraftverk har förstås till uppgift att generera el, även om principen är densamma, och det rör sig om förhållandevis okomplicerade konstruktioner med rotorblad, en växellåda, en generator och en liten motor som vrider rotorbladen mot vindriktningen. Vinden får rotorbladen att snurra och rotationen omvandlas till el som lagras i generatorn. Det är med andra ord en förhållandevis billig energikälla, även om riktigt små och riktigt stora vindkraftverk är dyra.

Snabb utveckling
Alltjämt är vindkraft den snabbast växande förnybara energikällan. I början av 2000-talet var vindkraftverken sällsynta i Sverige, endast några hundra fanns, och utbyggnaden gick långsamt fram till 2005 på grund av krångliga regler och ett bristande intresse från politikerna. När verken blev mer effektiva och tillståndsgivningen samtidigt förenklades tog utbyggnaden ordentlig fart och det är en utveckling som ser ut att fortsätta inom den närmsta framtiden. EU:s klimatmål går hand i hand med statens, vilket innebär att sju procent av landets elproduktion ska komma från vindkraft senast 2015. Idag är Tyskland det land i världen som producerar mest vindkraftsel, men även Danmark ligger långt fram med högt uppsatta mål om att hälften av all el som produceras i landet 2025 ska komma från vindkraft. Redan idag finner vi en av världens största vindkraftsparker på Hornsrev utanför den danska västkusten.

Fördelar och nackdelar
Det är förstås de miljömässiga aspekterna, tillsammans med de ekonomiska, som motiverar utbyggnaden av vindkraft. Verken förorenar inte men har sina nackdelar i att de bullrar och stör landskapsbilden. Det sistnämnda är inte minst bekymmersamt eftersom de oftast placeras i öppna landskap där det blåser som mest. Bästa placeringarna är således till havs eller i fjällen men utbyggnaden i dessa miljöer har gått förhållandevis långsamt.
Ett annat negativt argument som framförts är farhågor om att fåglar av misstag ska flyga in i de roterande bladen. Här har dock ornitologer genomfört studier kring fåglarnas beteende och kan konstatera att de redan på långt håll lägger märke till vindsnurrorna och därför ändrar kurs för att undvika dem.

Källa: miljoportalen.se

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

One Response

Kommentera
  1. Marie Andersson
    sep 16, 2014 - 11:38 e m

    Vindkraftens expansion har skett på den fria marknaden med hjälp av ett generöst bidragssystem och ett tillåtande regelverk. Verken har i de flesta fall byggts för nära bostäder. Därför är många människor idag generade av att bo intill vindkraft. Det finns ingen expropriation och det är svårt att sälja fastigheterna. Ingen köper hus intill vindkraftverk. Då är det glädjande att solkraften nu har passerat vindkraften som mest växande energikälla.
    Marie

    Reply

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *