Content pages
Lösningen på bostadsbristen i Skåne stavas infrastruktursatsningar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lösningen på bostadsbristen i Skåne stavas infrastruktursatsningar

bostadsbrist

I landets tillväxtregioner råder bostadsbrist. Samtidigt sätts allt större tryck på vägar och järnvägar. Det är en ond spiral menar fyra företrädare för aktörer inom den skånska infrastrukturen, som i en gemensam debattartikel på Dagenssamhalle.se kräver att staten börjar betrakta infrastruktursatsningar som en investering och inte bara en kostnad.

Det är Per Ek, regionchef Maskinentreprenörerna Södra, Anders Gärdsmark, regionchef Sveriges Byggindustrier Syd, Stefan Lindvall, vd Fastighetsägarna Syd och Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne som i en gemensam debattartikel på Dagenssamhalle.se vill spegla problematiken kring bostadsbrist kontra brist på infrastruktursatsningar. Man pekar på att väg- och järnvägstrafiken ökar i högre takt än statens infrastrukturinvesteringar, och att uteblivna satsningar på kollektivtrafiken därmed motverkar ökat bostadsbyggande. Det är landets tillväxtregioner i allmänhet och Skåne i synnerhet man syftar på, det vill säga växande regioner där godstrafik, fjärrtrafik och arbetspendling trängs på samma spår.
”Spårbunden trafik har fått en nyckelroll för att uppnå utbyggd kollektivtrafik, ökat bostadsbyggande och bättre matchning på arbetsmarknaden”, menar kvartetten.

Mer spårbunden trafik
Man ser med andra ord en koppling mellan infrastruktursatsningar och bostadsbyggande och lyfter fram Stockholm som ett exempel där en kraftig utbyggnad av tunnelbanan lägger grunden till omfattande satsningar på nya bostäder. ”Staten bör se infrastruktur som just en investering och inte bara en kostnad”, skriver de och nämner det faktum att bostadsmarknadens privata aktörer i första hand beaktar tre faktorer när de tittar på nya möjliga områden att bygga på; prisnivån på tidigare nyproduktion, marknadspriset på befintliga bostäder samt tillgängligheten till kollektivtrafik och kommunikationer. Hela 85 procent av bostadsköpare i Skåne anger just den sistnämnda som betydande i valet av bostad, och det gäller inte minst närhet till spårbunden trafik. Och det är just den spårbundna trafiken som de fyra infrastrukturföreträdarna vill se tydligare satsningar på. Man hänvisar till historian där investeringar, jobb och tillväxt följt i järnvägens spår, och att dagens moderna järnvägar – som man uttrycker det – undanröjer flaskhalsar som bromsar tillväxten. Problemet är, menar man, att staten agerar lamt i ett läge där privata aktörer hade satsat.

Otillräcklig investeringstakt
Detta är, enligt kvartetten, extra tydligt i just Skåne där även den höga arbetslösheten utgör ett problem. Mellan 2000 och 2012 byggdes 23 000 färre bostäder än vad befolkningsökningen motiverade, och med den beräknade befolkningsökningen kommer det att finnas behov av cirka 50 000 nya bostäder under kommande tioårsperiod. Samtidigt planeras för 20 nya stationer på det regionala tågnätet, vilka berör nästan 30 000 möjliga bostäder. Detta, menar förespråkarna, skulle generera många positiva effekter, men problemet är att statens investeringar, såväl genomförda som planerade, inte motsvarar behoven. Per Ek, Anders Gärdsmark, Stefan Lindvall och Mikael Stamming menar att tiden är inne för att titta på nya lösningar. Man anser bland annat att stat och regioner/kommuner bör skatteväxla i syfte att anpassa den regionala infrastrukturen efter människors vardag i en lösning som förenar privat och offentligt kapital.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *