Content pages
Ser vi en avindustrialisering i Västra Götalandsregionen? | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ser vi en avindustrialisering i Västra Götalandsregionen?

?????????

Trenden är tydlig i Västra Götalandsregionen. Under senare år märks en tydlig förskjutning av sysselsättningen från tillverkningsindustrin till den privata tjänstesektorn. Hur kommer det sig? Är det en pågående avindustrialisering vi ser? I Västra Götalandsregionens rapport ”Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland” söker man efter svaren.

I Västra Götalandsregionens rapport ”Tillverkning, tjänster och tillväxt – en ny bild av strukturomvandlingen i Västra Götaland” har man kartlagt den strukturomvandling som ägt rum under senare år. Man har fokuserat på perioden 1985-2007, det vill säga strax innan finanskrisen, eftersom de strukturella och konjunkturmässiga effekterna av de senaste årens globala ekonomiska turbulens alltjämt är svåra att kartlägga.
I rapporten konstateras att de varuproducerande branschernas andel av länets sysselsättning minskat med totalt nästan tio procentenheter. Detsamma kan sägas om tillverkningsindustri och övrig varuproduktion, vilket innebär att sysselsättningen har ökat med lika mycket i tjänstesektorn. En väsentlig del av ökningen har skett i det man kallar för producenttjänster, det vill säga företagstjänster, fastighetsverksamhet, banker och försäkringsbolag. Under samma period har BRP i Västra Götaland ökat med i genomsnitt 2,4 procent per år. I rapporten jämför man med utvecklingen i övriga Sverige, företrädesvis storstadsregionerna, och här kan man konstatera att den genomsnittliga produktivitetstillväxten i Västra Götaland har varit något snabbare än i övriga delar av landet. Det är i huvudsak tillverkningsindustrin som bidragit till utvecklingen tack vare att Västsverige representeras av branscher med god internationell konkurrenskraft.

Industrin ”tjänstefieras”
Tillverkningsindustrins snabba produktivitetstillväxt medför att antalet industrisysselsatta krymper, men i rapporten belyser man också det faktum att tjänsterelaterade verksamheter inom tillverkningsindustrin i allt högre utsträckning flyttar till tjänsteföretag som är specialiserade på dessa aktiviteter. Man talar om en mer ”tjänstefierad” industri och konstaterar att fler är verksamma i tjänsterelaterade yrken än i varuhanterande yrken i Västra Götaland, och förklarar förhållandet med att industriföretagen alltmer konkurrerar med affärserbjudanden som handlar om att sälja funktioner, snarare än om att enbart sälja industrivaror. Samtidigt ökar andelen levererade tjänster. Det rör sig om en outsourcing av tjänsterelaterade verksamheter, vilket innebär att den sysselsättning som tillverkningsindustrin genererar i Västra Götaland är avsevärt större än vad den officiella statistiken uppger. För landet i stort konstateras att antalet sysselsatta inom kategorin producenttjänster fördubblats under perioden 1985-2007, vilket förklaras med att industrins produktionsvärde i allt högre grad består av insatstjänster. Samtidigt har den beräknade produktionsvolymen utvecklats betydligt svagare. I Västra Götalandsregionens rapport konstateras dock att produktivitetsskillnaden mellan tjänsteproduktion och tillverkningsindustri sannolikt till viss del beror på olika mätproblem, i synnerhet gällande prisutvecklingen.

Stark krona – ökad utflyttning
I rapporten tar man också upp det faktum att Västra Götalandsregionens BRP för 2010, till skillnad från rikets BNP i fasta priser, inte når upp till 2007 års nivå, en utveckling som även de övriga storstadsregionerna kan notera. Konjunkturförsämringen är speciellt tydlig i Väst- och Sydsverige och drivs av en svag exportutveckling, främst till följd av recessionen i euroområdet. I jämförelse med tidigare lågkonjunkturer skiljer sig dock denna i och med den starka kronan. Enligt Konjunkturinstitutets prognos kommer kronans växelkurs att ligga på ungefär nuvarande nivå de kommande fyra åren, och därmed kan man enligt rapporten räkna med ökad utflyttning av industriproduktion till låglöneländer. Man spår att det företrädesvis kommer att beröra tillverkningsindustrins mer rutinmässiga verksamheter och funktioner.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *