Content pages
Tydliga riktlinjer förhindrar resursslöseri i byggbranschen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tydliga riktlinjer förhindrar resursslöseri i byggbranschen

riktlinjer

Det har gått sju år sedan Kretsloppsrådet tog fram riktlinjer för byggsektorn med målet att förbättra resurshanteringen i bygg- och rivningsbranschen. Det handlar om allt ifrån materialinventering, återanvändning och källsortering till framtagande av avfallshanteringsplaner.

Sveriges Byggindustrier har åtagit sig att uppdatera Kretsloppsrådets riktlinjer med jämna mellanrum, vilket resulterat i rapporten Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning. Här går det att ta del av riktlinjerna som togs fram 2007 i syfte att minska deponimängderna enligt byggsektorns miljöprogram. De har formulerats som en branschnorm för avfallshanteringen inom bygg- och fastighetssektorn, samtidigt som de fungerar som ett verktyg för aktörer i branschen i arbetet med att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallshierarkin. I vissa fall väger riktlinjerna till och med tyngre än de mer konkreta kraven i lagstiftningen.

Avfallshanteringsplan
Riktlinjerna innehåller branschnormerande texter för följande moment:
– Materialinventering inför rivning samt upphandling av inventeringen
– Återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning
– Källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid
byggproduktion
De tre huvudpunkterna inbegriper en rad olika förhållningssätt för branschens aktörer som med hjälp av riktlinjerna hjälper till att motverka resursslöseriet och främja miljöarbetet i branschen. Större aktörer uppmanas att delta i arbetet med att minska avfallets mängd och farlighet, och krav ställs på inventeringsansvariga att utföra inventeringar före rivningsprojekt samt dokumentera farliga material och produkter för återanvändning.
En annan uppmaning är att ta fram en avfallshanteringsplan för alla bygg- och rivningsprojekt. Avfallshanteringsplanen ska ingå i förfrågningsunderlaget vid entreprenadupphandlingen samt kompletteras av entreprenören med uppgifter om hur farligt avfall ska hanteras i samband med det aktuella projektet. Samtidigt ska avfallshanteringsplanen kunna utgöra en del av kontrollplanen för rivning enligt PBL, och den ska också kunna kompletteras med dokumentation kring avfallets fortsatta hantering under den aktuella entreprenaden. Planen utgör därmed ett viktigt underlag när det gäller slutredovisning av avfallshanteringen.

Ställer krav
Redan i samband med upphandlingen ska det ställas krav på entreprenörernas avfallshantering. Riktlinjernas avfallslistor ska ingå i förfrågningsunderlaget för att säkerställa att de används vid materialinventering respektive avfallshantering vid rivning och byggproduktion. Riktlinjerna innehåller också särskilda direktiv kring hantering av elavfall. De omfattar också anvisningar kring källsortering samt en uppmaning om att avfallsfraktioner för deponering eller eftersortering ska minimeras. Slutligen uppmanas entreprenörerna att hantera sitt avfall enligt de avfallslistor som bifogas med riktlinjerna.

Förslag och rekommendationer
Utöver de branschnormerande texterna innehåller riktlinjerna också rekommendationer, kompletterande information och hjälpmedel i form av bland annat förslag till AF-texter, blanketter och typfall. Härtill kommer bilagor med beskrivningar av hur avfallet ska hanteras i praktiken, branschgemensamma benämningar med mera.
När det gäller förebyggande av avfall finns däremot inga branschnormerande texter. I stället finns förslag på krav som kan ställas för att främja det förebyggande arbetet.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *