Content pages
Krafttag mot svartarbete i byggbranschen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Krafttag mot svartarbete i byggbranschen

Wood shavings

ROT-avdraget har haft viss effekt på svartarbetet i byggbranschen, men problemet är långt ifrån löst. Det inser organisationen Byggbranschen i samverkan som tagit fram ett åtgärdsprogram, vilket är tänkt att främja de seriösa aktörerna i branschen.

Organisationen Byggbranschen i samverkan består av byggarbetsgivarna och byggfacken. Här har man länge brottats med problemen kring svartarbete och annan oseriös verksamhet i byggsektorn där man strävar efter konkurrens på lika villkor. Kvalitet och utveckling är begrepp som i stället ska stå i centrum, vilket bland annat ska leda till säkra arbetsförhållanden, ett bättre anseende för branschen i stort samt, förstås, ett försvårande för oseriösa aktörer att agera på byggmarknaden. I ett åtgärdsprogram man döpt till ”Krafttag mot svartarbete” tar man ett helhetsgrepp kring problematiken och lägger fram ett antal förslag på hur problemen ska lösas.

Legitimationsplikt
I åtgärdsrapporten fokuseras på tre huvudpunkter, varav den första manar till införande av legitimationsplikt och närvaroredovisning på landets byggarbetsplatser. Man efterlyser krav på särskilda behörighetskort för företagens medarbetare, underentreprenörer och för medarbetare från uthyrningsföretag samt registrering av alla som vistas på arbetsplatsen. I sammanhanget är den så kallade ID06-behörigheten högaktuell, vilken är liktydig med ett slags närvaroredovisning som främjar en säker arbetsplats. Tanken är att underlätta Skatteverkets kontrollsystem och samtidigt göra arbetsplatserna mer synliga.
Under den här punkten nämner man även krav på närvaroredovisning i kontraktshandlingarna genom att beställare och entreprenörer agerar enligt en gemensam plan rörande rutiner och regelverk, samt att Skatteverket ska få genomföra oanmälda besök hos byggföretag och arbetsplatser för att kontrollera närvaroredovisningen.

Höjt och permanent ROT-avdrag
Det andra åtgärdsförslaget rör ett höjt och permanent ROT-avdrag, vilket syftar till att fler privatpersoner motiveras att anlita vit i stället för svart arbetskraft, samtidigt som det gynnar konkurrensen. Dessutom stärks hushållens ställning i och med att Konsumenttjänstlagen kan tillämpas vid eventuella fel, och härutöver stärks statens finanser när fler betalar skatt. Hushållen, hantverkarna, de seriösa byggföretagen och staten blir därmed alla vinnare.
I förslaget ingår också att göra företags skattestatus tillgänglig elektroniskt för privata aktörer, vilket skulle underlätta för privatpersoner att anlita seriösa entreprenörer.  Man vill också utveckla Skatteverkets informationsverksamhet avseende offentliga uppgifter om entreprenörer och deras underentreprenörer. Det har hittills gällt företrädesvis större projekt men förhoppningen är att även mindre projekt ska omfattas, eftersom förebyggande information och tydliga kontaktvägar är viktiga för samarbetet mellan företagen och Skatteverket. En annan idé är att specificera skatteinbetalningar på individnivå så att det i redovisningen framgår hur många anställda den aktuella inbetalningen omfattar. En anställd kan dessutom själv kontrollera att skatter och avgifter är inbetalda och därmed säkerställa att arbetsgivaravgift och preliminär skatt har betalats in. Slutligen vill man också försvåra möjligheterna att missbruka olika välfärdssystem, bland annat genom att myndigheter får samköra olika register för att förhindra att missbruk sker.

Omvänd skatteskyldighet
Det tredje åtgärdsförslaget handlar om att införa omvänd skatteskyldighet för moms. Man förslår att momsredovisningen i entreprenadkedjan flyttas fram i syfte att förhindra momsbedrägerier och härigenom minska risken för svartarbete. Man vill också genomföra löpande kontroller av företag med F-skatt och vidta åtgärder mot så kallade ”målvakter” i företag med få anställda. Bulvaner och målvakter förekommer ofta i företag med kort livslängd, vilka försätts i konkurs till följd av skönsbeskattning av mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Ett sätt att motverka detta är att uppgifter ur näringslivsregistret utnyttjas på ett bättre sätt. En annan åtgärd går ut på att ställa krav på skriftliga avtal vid uthyrning av arbetskraft.
Slutligen framhåller man också vikten av att opinionsbilda brett mot svartarbete, framhålla fördelarna med vit arbetskraft och förklara de problem som svartarbete för med sig.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *