Content pages
Sjöfartsprojekt för Mälaren till Mark- och miljödomstolen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Nu har experter inom en rad olika områden utrett Mälarprojektets miljö- och säkerhetspåverkan. Man har kommit fram till att projektet medför störningar i form av bland annat buller och påverkan på fisket.

Sjöfartsprojekt för Mälaren till Mark- och miljödomstolen

sjöfartsverket

Nu har experter inom en rad olika områden utrett Mälarprojektets miljö- och säkerhetspåverkan. Man har kommit fram till att projektet medför störningar i form av bland annat buller och påverkan på fisket. Därför kommer nu Mark- och miljödomstolen att pröva tillåtligheten.

Modern och effektiv sjöfart kräver bättre farleder än vad Mälaren och Södertälje kanal och sluss kan erbjuda i dag. Med en breddning och förlängning av slussen samt muddring i kanalen och i några områden i den nuvarande farleden i Mälaren öppnas möjligheten att utnyttja sjöfart på ett mycket effektivt sätt. För drygt två år sedan påbörjades arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för projektet att förbättra säkerheten och framkomligheten för sjöfarten på Mälaren, i första hand till och från Västerås och Köping. Uppdraget från regering och riksdag gavs mot bakgrund av att Mälardalen är en befolkningstät region med omfattande transportbehov och kapacitetsbrist för väg- och järnvägstransporter. Prognoserna för framtida godstransporter visar på behov av en förbättrad transportinfrastruktur för att göra sjöfarten mer konkurrenskraftig.

Visar på störningar
Experter inom många olika områden har utrett Mälarprojektets påverkan på miljö och säkerhet och slutsatsen i miljökonsekvensbeskrivningen blir att planerade arbeten innebär avsevärt minskad risk för olyckor som kan påverka miljön samtidigt som framkomligheten förbättras. Men utredningarna visar också att det blir störningar under genomförandet. Bland annat som buller under anläggningsarbeten och påverkan på fisket i samband med muddring. Nu ska Mark- och miljödomstolen pröva tillåtligheten.

Källa: sjofartsverket.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *