Content pages
Starkare konjunktur – småföretagen drar tillväxten | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Starkare konjunktur – småföretagen drar tillväxten

Tillväxten i de små företagen i Sverige har tagit rejäl fart under det senaste året, efter den djupa avmattningen under hösten 2012.  Det visar höstens småföretagsbarometer som Företagarna och Swedbank presenterade förra veckan.

Den samlade konjunkturindikatorn steg till 54 från 31 i våras och förväntas stiga till 85 under det närmaste året. Det är dessutom en bred uppgång. 18 av 21 län redovisar en starkare konjunktur, liksom i stort sett alla olika delbranscher. Vad gäller sektorer kan man konstatera att industrin, som drabbades hårdast av fjolårets avmattning, nu åter vänt till tillväxt, medan det för tjänsteföretagen handlar om att gå från en hygglig till en bra tillväxttakt. Den svagaste konjunkturen har de industriföretag som är underleverantörer till andra svenska företag haft, medan de som har egen export generellt klarat sig bättre. I båda fallen väntas dock en tydlig förbättring.

En positiv siffra ur rapporten är att hela 65 procent av småföretagen anger att de ser expansionsutsikter, och att (netto) 16 procent av småföretagen räknar med att nyanställa. Men samtidigt finns dessvärre betydande tillväxthinder. Ett problem är givetvis den övergripande efterfrågan. Den avgörs i hög grad av den internationella konjunkturen och är svår att påverka. Men det finns en rad andra viktiga hinder som vi faktiskt direkt kan påverka. Ett första är bristen på arbetskraft (anges av 18 procent av företagen). Det visar på problemet med utbildningssystemet och med matchningen på arbetsmarknaden när företagen trots den höga öppna arbetslösheten ändå inte kan hitta personal.

Ett annat stort problem är de höga arbetskraftskostnader (anges av vart femte företag). Företagarna driver därför frågan om ett arbetsgivaravdrag som sänker arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter för alla lönesummor upp till 3,2 mkr kronor. Vidare måste vi minska sjuklöneansvaret som är dyrt och mycket svårplanerat för de små företagen.
Hur det går för de små företagen kommer att avgöra hur det går för Sverige.  Småföretagsbarometern visar att företagen är optimistiska och planerar för en fortsatt tillväxt kommande år. Just därför är åtgärder som minskar tillväxthindren och gör att fler småföretag kan, vill och vågar genomföra sina expansionsplaner så viktiga.

Lars Jagrén, Företagarna

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *