Content pages
Nya möjligheter för vindkraft vid flygplatser | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya möjligheter för vindkraft vid flygplatser

Vindkraft är en efterfrågad energikälla och det finns många önskemål om en utbyggnad av vindkraftverk. Hittills har det varit problem med att etablera vindkraftverk i närheten av flygplatser. Därför har Trafikverket, Swedavia, LFV och Svenska Regionala Flygplatser (SRF) gemensamt tagit fram de nya rekommendationerna för etablering av vindkraft i närheten av flygplatser. Samråd har skett med Energimyndigheten, branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening som anslutit sig till arbetsgruppens resultat.

Rekommendationerna innebär att etablering av mindre vindkraftverk kan göras nära flygplatsen medan större vindkraftverk kan byggas längre ifrån. En flyghinderanalys måste fortfarande genomföras i varje specifikt fall.

– Målet med detta samarbetsprojekt är att vindkraft och luftfart kan samexistera, och att kunna bidra till att Sverige når planeringsmålet för vindkraft. Det blir tydligt hur och var man kan bygga vindkraftverk utan att det påverkar luftfarten negativt, säger Karin Bergenås på Trafikverket.

Med hjälp av rekommendationerna kan vindkraftprojektörer och flygplatshållare få en indikation redan i planeringsstadiet om ett tilltänkt område är lämpligt för vindkraftsetablering. Enligt Swedavias teoretiska beräkningar underlättas därmed en etablering av vindkraftverk på en yta motsvarande cirka 25 procent av Sveriges totala yta.

– Vi vill bidra till omställningen i samhället mot förnybar energi, samtidigt som vi vill säkerställa och utveckla infrastrukturen för flyg. Den samsyn som nu finns inom området innebär att nya möjligheter uppstår som bättre motsvarar Sveriges förväntningar och förhoppningar, säger Lena Wennberg, miljöchef Swedavia.

MER

Comments are closed