Content pages
Vad är effektiv logistik? | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vad är effektiv logistik?

Logistik handlar i grund och botten om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Genom åren har begreppet fått en allt bredare betydelse, men framför allt har allt fler insett vikten av slagkraftig logistik för en effektiv och lönsam verksamhet.

Vad har Napoleon med dagens logistik att göra? Han ansågs vara en av de första som insåg värdet av effektiv logistik när han under 1800-talet utsåg en egen logistikgeneral för sin armé. Under andra världskriget blev tydligheten större när behovet av transporter över långa sträckor, inte minst över hela världshav, blev allt större. Numera är begreppet djupt implementerat i de allra flesta producerande och transporterade verksamheter eftersom effektiv logistik i mångt och mycket hänger samman med företagens lönsamhet.

Fyra faser
Man brukar dela in logistikutvecklingen i fyra olika faser; transport och lageroptimering, materialadministration, logistikstrategi samt supply chain management, varav det förstnämnda fram till 1960-talet företrädesvis handlade om att förbättra separata logistikaktiviteter, såsom materialhantering, paketering, lagring och transporter. Sedan dess har begreppet fått en bredare innebörd, inte minst när den så kallade totalkostnadsanalysen introducerades, vilken innebär att ett företag studerar alla logistikaktiviteter som påverkas av det aktuella beslutet.

Supply chain management
Under 60-talet ökade också intresset för materialadministration när allt fler upptäckte att den billigaste logistikkostnaden inte alltid var den mest lönsamma. Man började helt enkelt fokusera på materialförsörjning och tillverkning från råvara till slutkund.
Logistikstrategi innebär tillverkning direkt mot kundorder, vilket bland annat förkortar ledtiderna och minimerar resursanvändandet i produktionen, det vill säga det man kallar för Just-In-Time. En viktig förutsättning är att företaget tar en stor logistikhänsyn vid produktutveckling, inköp och produktion.
Med termen Supply chain management menar man materialflödet genom ett företag, något som fick allt större uppmärksamhet under 1980- och 90-talen då företagen allmänt fokuserade mer och mer på sin kärnkompetens och började leja ut aktiviteter som kunde genomföras bättre och mer kostnadseffektivt av andra företag. Nu slog också tredjepartslogistiken igenom, vilket ledde till att företag i många fall lade ut sin tillverkning på aktörer i mer kostnadseffektiva länder i exempelvis Asien och Östeuropa. Informationsflödet blev allt viktigare i syfte att hålla samman en effektiv logistikkedja.

Olika grenar
Begreppet logistik innefattar flera olika grenar. Den man kanske mest förknippar med termen är transportlogistik där man generellt talar om de fyra vanligaste transportsätten lastbil, järnväg, båt och flyg, men där man ibland benämner pipeline som det femte transportsättet.
Produktionslogistik handlar i huvudsak om att förbättra flöden i syfte att effektivisera och höja kapaciteten i produktionen, bland annat genom att styra och minska ledtiderna. En av de mest grundläggande åtgärderna för effektiv produktionslogistik är att utforma en optimal partistorlek och sedan producera utefter resultatet. Ambitionen är förstås att ett partis storlek alltid ska vara helt anpassat efter kundens order. Här skiljer man på Pull-metoden och Push-metoden, där den förstnämnda handlar om att man endast producerar utefter kundens behov. Push-metoden innebär å sin sida att tillverkningen anpassas efter förekommande råmaterial. Härigenom främjas möjligheter till snabba leveranser samtidigt som man ökar risken för omfattande lagerhållning. En stor utmaning inom produktionslogistiken är också att kunna planera in order från kunder och hålla tillräcklig kapacitet.
Tredjepartslogistik innebär, som tidigare nämnts, att en tredje part utför alla eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag och dess kunder, medan fjärdepartslogistik – som namnet antyder – involverar en fjärde part som går in och styr den logistiska strategin för en hel försörjningskedja i syfte att skapa maximal effektivitet.

IT effektiviserar
I takt med ökad globalisering och ett allt mer utpräglat IT-samhälle har kopplingen mellan logistik och IT fått allt större betydelse avseende såväl kontroll som kommunikationsmedel. Här väljer många att investera i kraftfulla affärssystem, vilka synliggör företagets logistikverksamhet för såväl bolagets anställda som berörda utomstående aktörer. Detta underlättar förstås planeringsarbetet kring såväl produktion som transporter, och detsamma kan sägas om så kallade märkningssystem, vilka gör det möjligt att märka upp gods på elektronisk väg via ett chip. Härigenom effektiviseras logistiken i flera olika avseenden.

Källa: Wikipedia

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

One Response

Kommentera

    Trackbacks/Pingbacks

    1. Olika grenar inom logistikområdet |

    Kommentera

    Your email address will not be published. Required fields are marked *