Content pages
Myndighet med totalansvar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Myndighet med totalansvar

Transportstyrelsen tar ett samlat grepp om transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Sedan Transportstyrelsen bildades har Sverige numera en enda myndighet med ansvar för allt ifrån regler och tillstånd till krisberedskap.

Transportstyrelsen är resultatet av en sammanslagning mellan Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen, Vägtrafikinspektionen och delar av Länsstyrelsen och Vägverket. Från och med den 1 januari 2009 finns en enda myndighet med ett samlat ansvar för järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Tanken var att skapa bättre samsyn mellan de olika trafikslagen, samtidigt som arbetet underlättas för branschens aktörer, som härigenom får bättre möjligheter att planera och effektivisera sina verksamheter. Ambitionen är att utveckla ett transportsystem med hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa utifrån faktorer som tillgänglighet, kvalitet och miljöanpassade transporter. Konkret innebär det bland annat att Transportstyrelsen hjälper till med ägarbyten, tar fram regler och ger tillstånd samt följer upp hur de efterlevs. Man förser också samhället med uppgifter om transportmedel och förare.
Transportstyrelsen finns representerat på 15 orter med huvudkontor i Norrköping. Verksamheten sysselsätter totalt 1 650 personer och omfattar nio olika avdelningar (se separat faktaruta).

Krisberedskap
En väsentlig del av Transportstyrelsens verksamhet rör krisberedskap där myndigheten har till uppgift att ta fram förutsättningar för att hantera kriser, förebygga sårbarheter och motstå hot kring risker inom transportsektorn. Det handlar bland annat om att utföra risk- och sårbarhetsanalyser, och här får Transportstyrelsen ekonomiskt stöd från Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Transportstyrelsen är en av flera myndigheter med ansvar för krisberedskapshantering och ingår i två, av totalt sex, samverkansområden; Samverkansområdet transporter (SOTP) respektive Samverkansområdet skydd, undsättning och vård (SOSUV). Man förfogar över en så kallad myndighetsgemensam krisledningsstab, vilken har till uppgift att hantera krissituationer när den ordinarie organisationens kapacitet inte räcker till. Staben kan aktiveras på initiativ av tjänsteman i beredskap, TiB, och omfattar ett antal stabsfunktioner som ska avhjälpa arbetet vid en kris.

Statliga anslag
Transportstyrelsens budget för 2013 uppgår till cirka 2,75 miljarder kronor, varav 90 procent utgörs av statliga anslag. Resten utgörs av avgifter som myndigheten nettoredovisar. Sedan några år tillbaka är Transportstyrelsens finansiering mer likformig mellan trafikslagen, vilket bland annat innebär att kostnader för regelgivning ska täckas av skattefinansierade anslag, medan kostnader för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska täckas av avgiftsfinansierade anslag. De avgifter som tas ut för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning betalas in till statskassan och kommer tillbaka till Transportstyrelsen i form av anslag.

Källa: www.transportstyrelsen.se

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *