Content pages
Ny logistikpark utvecklar Sundsvalls Hamn | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny logistikpark utvecklar Sundsvalls Hamn

Sundsvalls Hamn befinner sig i kraftig expansion. Behovet av större, smidigare och mer miljövänliga transport- och logistiklösningar har resulterat i ett samarbete mellan en rad olika aktörer, som inom en 20-årsperiod ska utmynna i en hamn med helt andra förutsättningar och möjligheter. Byggandet av Sundsvalls Logistikpark får stor betydelse för såväl hamnens som näringslivets utveckling.

Sundsvalls Hamn står inför radikala förändringar som är planerade att genomföras successivt fram till 2030. En ny containerhamn med högre kapacitet än den nuvarande ska byggas, liksom en kombiterminal, och dessutom ska hamnområdet kopplas samman med nya järnvägsspår. Trycket på hamnområdet har blivit allt större vilket har tydliggjort behovet av nya infrastruktursatsningar. De planerade projekten beräknas kosta cirka 1,3 miljarder kronor och anses nödvändiga för att hamnen ska klara av att hantera den kraftiga trafikökningen som väntas framöver. Resultatet blev att Sundsvalls kommun bildade dotterbolaget Sundsvalls Logistikpark AB tillsammans med andra involverade aktörer som SCA, Banverket, Sundsvalls Energi och Vägverket.

Främjar transportsystem och logistik
En anledning till SCA:s stora engagemang i projektet är att bolaget planerar att kraftigt öka produktionen i sina anläggningar i Tunadal och Ortviken. En mycket viktig del av det kommande storprojektet är att förse hamnområdet med elektrifierad järnväg, något som inte minst Sundsvalls Energi är intresserat av, eftersom man strävar efter att frakta så stor del som möjligt av sitt avfall just via järnväg. Tanken är att spåret ska dras ända fram till Ortvikens pappersbruk.
I anslutning till Tunadalshamnen planeras dessutom ett omfattande transportnav under namnet Sundsvall Logistikpark, vilket innefattar en ny containerhamn, kombiterminal och ytor för service- och logistikverksamhet. Satsningarna är ett led i det kontinuerliga arbetet med att utveckla verksamheten och främja användandet av flexibla och miljömässigt hållbara transporter, och kommer att resultera i högre effektivitet i samspelet mellan sjöfart, tåg och lastbil. Beslutet togs av kommunfullmäktige i juni och den totala kostnaden uppskattas till cirka 830 miljoner kronor, varav kommunen och SCA bidrar med ungefär hälften vardera. SCA investerar cirka 300 miljoner kronor i containerhamnen och kommer därmed att driva hamnverksamheten. För kommunens del innebär det att man säljer marken till Sundsvall Logistikpark AB, kapitaliserar bolaget med cirka 320 miljoner kronor och lånar resterade del. När anläggningen är byggd överlåts driften till extern part.

Viktig knutpunkt
Sundsvalls Hamn ansvarar för hamndrift och infrastruktur i Tunadalshamnen och är samordningsansvarigt för skydd, säkerhet, miljö och arbetsmiljö i hamnområdet. Det är en så kallad TEN-hamn klass A, som med andra ord jobbar med internationell sjöfart vars trafik överstiger 1,5 miljoner ton eller 200 000 passagerare per år, och som har intermodala förbindelser med övriga TEN-hamnar. Därmed är det en hamn av stor betydelse för svensk import och export, och en knutpunkt med de europeiska marknaderna. Hamnen är en av Sveriges största skogsindustrihamnar med regelbundna turer till Rotterdam, Lübeck och London. Verksamheten bedrivs i bolaget Sundsvalls Hamn AB med utgångspunkt från Tunadalshamnen, och på uppdrag av Sundsvalls kommun. Det är också kommunen som är huvudägare av bolaget via Stadsbacken AB som står för 85 procent av ägandeskapet. Resterande 15 procent ägs av SCA. Bolaget, vars stuveriverksamhet drivs av SCA Transforest AB, etablerades redan 1918. Hamnområdet rymmer i dagsläget nio magasin och fyra lagerhallar om cirka 80 000 kvadratmeter, varav ungefär 70 000 ägs av SCA Transforest.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *