Content pages
Riksrevisionen om myndigheters arbete mot korruption | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksrevisionen om myndigheters arbete mot korruption

Riksrevisionens slutsats är att myndigheternas arbete med att förebygga korruption är otillräckligt. En fjärdedel av myndigheterna har inte värderat korruptionsriskerna och kan därmed inte veta vilka åtgärder som bör vidtas för att effektivt motverka korruption.

En anledning kan vara att myndigheterna underskattar riskerna och tror att korruption inte förekommer hos dem. Nästan alla myndigheter har riktlinjer, men dessa är oftast generella eller inte anpassade till verksamheten.

- Vi välkomnar Riksrevisionens granskning. Den hjälper oss att vidareutveckla vårt arbete med att förebygga korruption. Vi har inom Trafikverket gjort mycket inom detta område, vilket Riksrevisionen framhåller i sin rapport, säger chefsjurist Charlotta Lindmark.

Ur Riksrevisionens rapport

Trafikverket har analyserat hela verksamheten och har arbetat aktivt med korruptionsfrågor sedan myndigheten bildades 2010. På myndighetsnivå identifierades 2011 risken för muta eller jäv som den trettonde största risken eftersom "byggbranschen är en utsatt bransch och brister i den egna tillämpningen av riktlinjer".

Trafikverket har vidtagit ett flertal åtgärder för att minska de risker myndigheten ser i sin verksamhet. Myndigheten har till exempel tagit fram verksamhetsanpassade riktlinjer. Verket använder i vissa delar arbetet av fyra ögon-principen. Vid upphandlingar är det alltid två personer som öppnar offerter och vid tilldelning av kontrakt har myndigheten infört kontrasignering. Trafikverket har dock inte infört arbetsrotation för att undvika nära vänskapsband mellan upphandlare och leverantörer.

Trafikverket har ett tydligt etiskt ramverk på plats. Myndigheten har en uppförandekod som beskriver förhållningssätt till bland annat korruption, mutor och jäv, konkurrens och resor. Verket har också infört policy mot att ta emot gåvor.

Trafikverket har tydliga rutiner för att hantera misstankar om korruption och oegentligheter. Under 2012 infördes ett visselsystem där extern part tar emot anmälningar som ett komplement till rapportering inom myndigheten, men den kan vara svår att hitta på webbplatsen.

Huvuddelen av de risker som Riksrevisionen pekar på är åtgärdade och omhändertagna i Trafikverket.

MER

Comments are closed