Content pages
Klimatmål och god tillgänglighet går hand i hand | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klimatmål och god tillgänglighet går hand i hand

Uppdraget omfattar alla sektorer och Trafikverket har lett arbetet med delprojektet om Transporter och arbetsmaskiner. Vi har tagit fram två underlagsrapporter, en om transportsektorns möjligheter att bidra till klimatmål och minska beroendet av fossila bränslen samt motsvarande rapport för arbetsmaskiner.

Trafikverkets övergripande slutsatser

  • Den prognostiserade utvecklingen med dagens fattade beslut visar på ett allt större glapp till målen.
  • Det krävs en förändrad inriktning i utveckling av samhälle och infrastruktur för att nå målen.
  • Det går att nå målen men det krävs en långsiktig målbild och internationell samverkan.
  • Vi behöver börja nu! Förändringar av samhällsstrukturer tar tid.
  • Det går att nå klimatmålen och samtidigt behålla och förbättra tillgängligheten.

Klimatmål för Sverige och EU

Klimatmål för Sverige och EU

Klicka på bilden för att se den i större format.

Dagens fattade beslut gäller energi- och koldioxidskatter och styrmedel för lätta fordon, exempelvis krav på maxutsläpp av gram koldioxid per kilometer samt främjande av miljöbilar och förnybara bränslen. Som diagrammet visar är det inte tillräckligt för att gå mot målen utan transportsektorns totala energianvändning behöver minska för att den förnybara energin ska räcka.

För personresor behövs en utveckling av samhälle och infrastruktur som minskar bilberoendet och i stället främjar gång, cykel och kollektivtrafik. För godstransporter behöver logistiken förbättras och gods flyttas över från väg och flyg till mer energieffektiva transporter i järnväg och sjöfart. Genom dessa förändringar ökar tillgängligheten samtidigt som energianvändningen minskar och klimatmålen är möjliga att uppfylla. För att nå dit krävs många stora och små åtgärder och för att dessa ska verka i samma riktning behövs en gemensam målbild om det framtida hållbara transportsystemet.

Åtgärdsområden som Trafikverket vill lyfta fram för att nå målen

Attraktiva och tillgängliga städer för minskat bilberoende

Attraktiva och tillgängliga städer innebär en stad som människor vill leva och bo i. Städer där man blandar behov av bostäder, arbetsplatser, butiker, biografer, bibliotek och gröna ytor. På så blir det lätt att trivas och nära till det mesta. Minskat bilberoende är en viktig del. Det innebär inte att vi ska sluta resa utan att resorna sker på ett annat sätt och kan bli lite kortare.

Staden utformas med gång, cykel och kollektivtrafik som huvudtransportmedel vilket, förutom minskad klimatpåverkan, även ger en attraktiv stad och positiva bidrag till andra samhällsmål såsom minskad trängsel, minskat buller, bättre luft och ökad fysisk aktivitet.

Energieffektiva godstransportkedjor

Energieffektiva godstransportkedjor skapas genom förbättrad logistik och överflytting av gods från väg och flyg till mer energieffektiva transporter i järnväg och sjöfart. Vi behöver alltså inte transportera mindre mängd gods men vi måste göra det smartare och mer energieffektivt.

Energieffektiv infrastrukturhållning

Energieffektiv infrastrukturhållning betyder att vi ska bygga, drifta och underhålla infrastrukturen med så låg energianvändning och klimatpåverkan som möjligt. Stora klimatpåverkande delar i byggskedet är material, masshantering och bränsle till arbetsmaskiner.

Fortsatt teknikutveckling för mer energieffektiva fordon, fartyg och flygplan med uthållig energiförsörjning

Fortsatt teknikutveckling är oerhört viktigt för att fordon, fartyg och flygplan ska bli så energieffektiva som möjligt. Teknikutveckling för förnybar energi är minst lika viktig. Dock måste detta ske parallellt med att samhälle och infrastruktur utvecklas mot ett mer transportsnålt samhälle. Först då kan vi nå målen.

Rapporter om hur transportsektorn och arbetsmaskiner kan bidra till klimatmålen

Trafikverket har tagit fram två underlagsrapporter till färdplan 2050. En om transportsektorns möjligheter att bidra till klimatmål och minska beroendet av fossila bränslen samt motsvarande rapport för arbetsmaskiner. Du hittar rapporterna uppe i länkrutan på den här sidan.

Rapporten om transportsektorn bygger till stora delar på det klimatscenario som presenterades i samband med Kapacitetsutredningen och Trafikverkets samlade planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan.
Samlat planeringsunderlag för energieffektivisering och begränsad klimatpåverkan (publikationswebbutiken)
Målbild för ett transportsystem som uppfyller klimatmål och vägen dit (publikationswebbutiken)

Många åtgärder och styrmedel behöver komma på plats inom några år. Här kommer utredningen om Fossilfri fordonstrafik 2030 att ta fram mer konkreta förslag och också definiera lämpliga etappmål för transportsektorn inklusive en tydlig definition av målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030. Trafikverket ingår i detta arbete.

MER

Comments are closed